ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ 3-9-2020


άκουσε το άρθρο

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Κλάδοι: ΠΕ02,ΠΕ03,ΠΕ04).(ΑΔΑ: Ω7ΖΜ46ΜΤΛΗ-5ΛΞ)

Τροποποίηση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, ως οργανικά ανήκοντες στη Δ.Δ.Ε. Φλώρινας ή/και κατόπιν  απόσπασης τους (Κλάδοι: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04). (ΑΔΑ: 6ΜΡΤ46ΜΤΛΗ-ΡΗΓ)

Απόφαση τροποποίησης τοποθετήσεων και μερικής διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α’111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021. (ΑΔΑ: ΩΑ5946ΜΤΛΗ-Σ3Κ)

Απόφαση διάθεσης αναπληρωτή εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5069633, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: (6ΙΧ246ΜΤΛΗ-ΥΞΙ)

Διαθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (Κλάδοι: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04). (ΑΔΑ: ΩΤΘΗ46ΜΤΛΗ-ΤΩΖ)

 

Share and Enjoy !
Shares