Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – 27 Απρ 2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 676846ΜΤΛΗ-9ΙΔ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Μάνου Λεωνίδας (ΠΕ04.01)

ΑΔΑ: 6Π4746ΜΤΛΗ-9ΞΙ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Αμπράζης Αλέξανδρος (ΠΕ88.01)

 

 

Share and Enjoy !
Shares