Σχετικά με τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού σε εκπαιδευτικούς Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να χορηγείται είτε από ιδιώτη γιατρό είτε από γιατρό δημοσίου φορέα


άκουσε το άρθρο

Αναφορικά με τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ήδη στην αριθ. 51887/Ε3/6-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», και ειδικότερα στο Μέρος Γ΄ αυτής, αναφέρονται τα εξής: «Με το άρθρο τριακοστό όγδοο, παρ. 3 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α’), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α’), ορίζεται ότι:

«Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11-3-2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων». Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν τροποποιηθεί έως σήμερα.

Ακολούθως, η προαναφερόμενη εγκύκλιος αναφέρει ότι: «Ο/η εκπαιδευτικός για τη δικαιολόγηση της απουσίας του καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο αμελλητί ή σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά την επάνοδό του στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν αδιαμφισβήτητα εκείνα τα στοιχεία (ιδίως αρμόδιος φορέας και ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο), τα οποία δύναται να ελεγχθούν από το Αρχείο άλλων δημοσίων υπηρεσιών, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1599/1986, και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί προσμετρώνται στους εκπαιδευτικούς που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σημειώνεται ότι η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται από το αρμόδιο όργανο της χορήγησης των αναρρωτικών αδειών».

Ακριβώς τα ίδια αναγράφονται και στο Μέρος Β΄ της αριθ. 117396/Ε3/8-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Επιπλέον, στο άρθρο 9 «Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτικών» της αριθ. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69543/209 (ΦΕΚ 4810 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της αριθ. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.969/21 (ΦΕΚ 23 Β/8-1-2021) ΚΥΑ, αναφέρεται ότι: «Εκπαιδευτικός που ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης για τον κορωνοϊό COVID-19, στην οποία έχει υποβληθεί, λαμβάνει ειδική άδεια απουσίας με απαραίτητη προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης».

Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι:

  • α) Σε εκπαιδευτικό που απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό κατόπιν οδηγιών του ΕΟΔΥ ή που νοσεί ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, από κορωνοϊό COVID-19 (είτε κατ’ οίκον είτε σε νοσοκομείο) ή που αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης για τον COVID-19, χορηγείται ειδική άδεια απουσίας (αναρρωτική ειδικού σκοπού).
  • β) Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, η σχετική ιατρική βεβαίωση που οφείλει να προσκομίσει ο/η εκπαιδευτικός σε περίπτωση που νοσεί ο ίδιος, ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης, μπορεί να χορηγείται είτε από ιδιώτη γιατρό είτε από γιατρό δημοσίου φορέα, εφόσον, στις προαναφερθείσες διατάξεις δεν γίνεται συγκεκριμένη μνεία ως προς τον φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) που χορηγεί την ιατρική βεβαίωση.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares