Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – 12 Νοε 2019

ΑΔΑ: 63ΧΜ46ΜΤΛΗ-6Φ9 – Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου

ΑΔΑ: ΩΧΑΔ46ΜΤΛΗ-Δ5Ι – Απόφαση διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και με κωδικό 2019ΣΕ44520000 (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

ΑΔΑ: ΩΦΣΕ46ΜΤΛΗ-ΙΩ6 – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου, προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου

ΑΔΑ: 6Ψ2Ψ46ΜΤΛΗ-ΒΣ9 – Απόφαση τροποποίησης της τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

ΑΔΑ: 6ΟΨΕ46ΜΤΛΗ-Γ14 – Ορισμός υπεύθυνης εργαστηρίου στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου

ΑΔΑ: Ω88Μ46ΜΤΛΗ-Θ75 – Ορισμός υπευθύνων εργαστηρίων στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

ΑΔΑ: ΨΛΞ446ΜΤΛΗ-Ψ1Ι – Τροποποίηση του ωραρίου της μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου (τροποποίηση της αριθμ. 4223/01-10-2019 απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας)

ΑΔΑ: 7Χ5Ο46ΜΤΛΗ-ΛΗ2 – Τροποποίηση των ωρών μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση και κάλυψη του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου (τροποποίηση της αριθμ. 4123/23-10-2019 απόφασης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο