Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Πέμπτη 14 Νοε 2019

ΑΔΑ: 63ΝΕ46ΜΤΛΗ-ΙΣ1 – Ανάκληση και τροποποίηση των μερικών διαθέσεων εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου

ΑΔΑ: Ψ8Ω846ΜΤΛΗ-ΩΝ7 – Διάθεση εκπαιδευτικού για κάλυψη διδακτικών αναγκών και συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου διδακτικού του ωραρίου

ΑΔΑ: ΨΡ5Β46ΜΤΛΗ-ΧΔ2 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΑΔΑ: ΩΟΣΥ46ΜΤΛΗ-Υ7Β – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΑΔΑ: Ω0ΙΗ46ΜΤΛΗ-ΩΞΙ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΑΔΑ: ΩΧΑΔ46ΜΤΛΗ-Δ5Ι – Απόφαση διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και με κωδικό 2019ΣΕ44520000 (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

ΑΔΑ: ΩΦΣΕ46ΜΤΛΗ-ΙΩ6 – Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου, προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο