ΔΔΕ Φλώρινας – Οδηγίες Σχετικά με την Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2019-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2019-2020

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) Εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΔΕ σχολικού  έτους 2019-2020.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, από 12-11-2019 έως 25-11-2019 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων: https://teachers.minedu.gov.gr. Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Αναλυτικές οδηγίες του τρόπου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναφέρονται στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ» που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης) και οι αιτήσεις βελτίωσης των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να μετατεθούν από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης, καθώς και οι υπηρετούντες με 5ετή θητεία και παράταση αυτής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία εκπαιδευτικοί.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη ΔΔΕ Φλώρινας θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνσή μας αφού προηγουμένως προηγηθεί επικοινωνία του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού με τη ΔΔΕ Φλώρινας.  

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη ΔΔΕ Φλώρινας και αφορούν στις αιτήσεις γενικών μεταθέσεων, βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων (βεβαιώσεις εργασίας συζύγου και/ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ-ΙΚΑ για συνυπηρέτηση, βεβαίωση σπουδών τέκνων κλπ) θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου και να αποσταλούν ψηφιοποιημένα σε αρχείο/α pdf από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email της ΔΔΕ Φλώρινας: mail@dide.flo.sch.gr.

 Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού

Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού

π.χ. Θέμα: Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/15-11-2018, 234567

Σώμα μηνύματος/κειμένου: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ05, μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/15-11-2018, 234567.

Εφιστούμε την προσοχή ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της συνημμένης εγκυκλίου καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάθεσης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δούπα Μαρία-Ευθυμία τηλ. 2385350546

Κασκαμανίδου Κική τηλ. 2385054575

Χατζηϊωαννίδης Χρήστος τηλ. 2385054570

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο