Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2014 – 2015


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 174847 /!Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ:63Θ19-3ΛΣ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. 148679/Δ2/18-09-2014 Υπουργική απόφαση ως προς τους παρακάτω προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, επειδή προσλήφθηκαν ως έχοντες τρία τέκνα (τρίτεκνοι) στο προβλεπόμενο κατά τις οικείες διατάξεις ποσοστό, κατόπιν εσφαλμένης καταχώρισης της σχετικής ιδιότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε., την οποία δεν είχαν, όπως προκύπτει από τα …….

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares