Ανάκληση πρόσληψης 11 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το 2014-2015

Απόφαση 174863/!Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ:6Ψ249-ΓΛΥ) του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικές οι ΥΑ 144442/Δ2/11-09-2014 (ΑΔΑ: 701Σ9-7Λ8), 156550/Δ2/30-09-2014 (ΑΔΑ: ΩΨ159-0ΞΩ) και 160593/Δ2/06-10-2014 (ΑΔΑ: 69ΝΕ9-ΧΞΒ)

1. Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

2. Αποδεχόμαστε την παραίτηση των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3», στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων:

3. Για της κάτωθι εκπαιδευτικό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 17 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) επειδή επελέγη για φοίτηση στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ:

Διαβάστε την ΥΑ

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο