Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας Προϋποθέσεις για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Εγκύκλιος Φ.130181/20900/17/29-6-2017 (ΑΔΑ:Ω22Υ465ΧΘ7-4Δ6) του Υπουργείου Εσωτερικών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ – ν. 3284/2004), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθ. 1A του ν. 4332/2015, ο αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα την Ελλάδα θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017) η παρ. 1 του άρθρου 1Β του ΚΕΙ τροποποιήθηκε και πλέον ως βασική προϋπόθεση προς κτήση από αλλοδαπό μαθητή της ελληνικής ιθαγένειας αναγνωρίζεται η φοίτηση αυτού τόσο σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα όσο και σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

Συνεπεία της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης, σας γνωρίζουμε ότι την ελληνική ιθαγένεια δύνανται να αποκτήσουν, συντρεχουσών των απαιτούμενων προϋποθέσεων, και αλλοδαποί μαθητές που έχουν φοιτήσει επιτυχώς στην Ελλάδα σε αναγνωρισμένα ξένα σχολεία που, όμως, ακολουθούν το ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Καθώς, μάλιστα, η επιτυχής ολοκλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση που εκδίδουν οι αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, η αριθ. πρωτ. Φ1/143059/Δ2/14-9-2015 (ΑΔΑ: 7ΒΨΕ465ΦΘ3-Α51) αρχική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή, συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. Φ1/74886/Δ2 /8-5-2017 νεώτερη εγκύκλιό του, με περιεχόμενο αυτής διευκρινιστικές οδηγίες, αναφορικά με την αποδοχή και ετών φοίτησης σε αναγνωρισμένα, σύμφωνα με το αρ. 35 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), ξένα σχολεία στην Ελλάδα, τα οποία ακολουθούν ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η επιτυχής παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναρτάται πλέον με τη φοίτηση αλλοδαπού μαθητή είτε σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα είτε σε ξένο σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας, παρακαλούμε όπως στα εκκρεμή στην υπηρεσία σας αιτήματα, που υποβλήθηκαν πριν την 15-2-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4452/2017) και από τον οικείο φάκελο προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν έτη φοίτησης ή/και σε ξένα σχολεία, ζητηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης, προκειμένου να εκτιμηθεί από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης η υποχρέωση συμπερίληψης ή μη των ετών επιτυχούς φοίτησης αλλοδαπών μαθητών στα ως άνω σχολεία.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο