Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων κατηγοριών

ΑΔΑ: ΩΓΤΑ4653ΠΣ-Ν91 – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. 

ΑΔΑ: 70ΤΕ4653ΠΣ-ΤΨΒ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου.

ΑΔΑ: ΩΚ4Ρ4653ΠΣ-Ξ1Ο – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Παράλληλης Στήριξης.

ΑΔΑ: ΩΧ9Λ4653ΠΣ-ΞΙΕ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

ΑΔΑ: Ω45Ι4653ΠΣ-Λ0Δ – Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο