Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20923/Δ2/ 23-02-2021 υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» Αφορά σε θέματα σχετικά με το βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα - προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών Μουσικού Γυμνασίου


άκουσε το άρθρο

Αριθμ. 93483/Δ2 (Τεύχος B’ 5242/29.08.2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20923/Δ2/ 23-02-2021 υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β’ 878)

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β’ 878) και συγκεκριμένα τις υποπερ. ii και iii της περ. γ’ της παρ. 9, την παρ. 10 και την παρ. 12 του Κεφαλαίου Θ’ της παραπάνω απόφασης ώστε μαθητές/τριες Μουσικού Γυμνασίου που κρίνονται άξιοι προαγωγής ή απόλυσης τον Ιούνιο αλλά σε ένα μάθημα μουσικής παιδείας έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του δέκα (10) να συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Μουσικό Γυμνάσιο ή να εγγράφονται στην Α’ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου αντίστοιχα, και το Κεφάλαιο Θ’ της απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«Θ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

[…]

Δείτε την σχετική τροποποίηση

Διαβάστε την ισχύουσα ΥΑ για τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές της (20923/Δ2/23-02-2021)

Share and Enjoy !
Shares