Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού Υπουργική απόφαση που αφορά στις λεπτομέρειες χρήσης της πλατφόρμας


άκουσε το άρθρο

Αριθμ. 35692/ΓΔ4/08-04-2024 – Τεύχος B’ 2176/08.04.2024

Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού

Άρθρο 1 – Δημιουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την υποβολή αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού

Δημιουργείται και λειτουργεί, με ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», ειδική διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα στη διεύθυνση https://stop-bullying.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr», σύμφωνα με το κεφάλαιο ΣΤ’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Στην παραπάνω πλατφόρμα, υφίσταται λειτουργικότητα που τιτλοφορείται «αναφορά περιστατικού» για την υποβολή αναφορών περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία, δύναται δε να λειτουργεί σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού [Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)].

Άρθρο 2 – Δικαίωμα πρόσβασης στην πλατφόρμα υποβολής αναφορών

1. Δικαίωμα πρόσβασης για την υποβολή επώνυμων αναφορών στην πλατφόρμα του άρθρου 1 έχουν οι γονείς και όσοι έχουν την επιμέλεια ανήλικων μαθητών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι μαθητές που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πρόσβαση κάθε χρήστη διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου.

2. Η πιστοποίηση των μαθητών γίνεται μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν στον κατάλογο μελών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), ενώ η πιστοποίηση των γονέων και όσων έχουν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών γίνεται μέσω των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης χρηστών σε πληροφοριακό σύστημα τρίτου φορέα oAuth2.0 χωρίς επιβεβαίωση κωδικού μιας χρήσης.

3. Η υποβολή αναφορών στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του άρθρου 1 δεν εξαρτάται από άλλους όρους και προϋποθέσεις, είναι προαιρετική και παράλληλη με τη δυνατότητα υποβολής αναφορών, προφορικών ή γραπτών, απευθείας στον Διευθυντή-Προϊστάμενο κάθε σχολικής μονάδας και Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.).

Άρθρο 3 – Σύνδεση στην πλατφόρμα υποβολής αναφορών και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού

1. Αφού ο χρήστης εισέλθει στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα και επιλέξει το ειδικό πεδίο υποβολής αναφορών που αναφέρεται στο εδάφιο β’ του άρθρου 1 και ανακατευθύνεται στη διεύθυνση https://stop-bullying.gov.gr/incident/, δηλώνει την ιδιότητά του, δηλαδή αν είναι γονέας ή πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανήλικου μαθητή ή αν είναι μαθητής. Κατόπιν, ο χρήστης οδηγείται στο αντίστοιχο σύστημα πιστοποίησης χρηστών, δηλαδή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) αν είναι γονέας ή έχει την επιμέλεια του ανήλικου μαθητή ή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) αν είναι μαθητής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εισάγει τα διαπιστευτήρια σύνδεσής του για να εισέλθει στο λογαριασμό του.

2. Μετά την πρώτη επιτυχή αυθεντικοποίηση και ταυτοποίηση του υποβάλλοντος ανάλογα με την ιδιότητά του, ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας του προσωπικού λογαριασμού του. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ο υποβάλλων λαμβάνει στην οθόνη του ενημερωτικό μήνυμα ότι πρόκειται να δημιουργηθεί προσωπικός λογαριασμός στην πλατφόρμα. Παράλληλα, ενημερώνεται για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα μεταφερθούν από το διαλειτουργούν μητρώο ταυτοποίησης μέσω Τaxisnet ή μέσω ΠΣΔ στην πλατφόρμα διαχείρισης αναφορών ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού, καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του. Κατόπιν, ερωτάται αν αποδέχεται ή όχι τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού. Σε περίπτωση που δεν επιβεβαιώσει ο χρήστης την ενημέρωσή του ή τερματίσει την πλοήγηση στην πλατφόρμα, η διαδικασία δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού τερματίζεται. Με την επιβεβαίωση της ενημέρωσής του, δημιουργείται προσωπικός λογαριασμός και κατόπιν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αναφοράς περιστατικού ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

3. Για τους γονείς και όσους έχουν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών τα στοιχεία που ανακτώνται από το σύστημα πιστοποίησης χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. και συγκροτούν τον προσωπικό λογαριασμό τους είναι:
α) το Όνομα, β) το Επώνυμο και γ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τα οποία δεν είναι επεξεργάσιμα και οι γονείς και όσοι έχουν την επιμέλεια των ανήλικων μαθητών δύνανται να συμπληρώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ο αριθμός τηλεφώνου, τα οποία και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας. Το Όνομα, το Επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας καθίστανται διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας στη σχολική μονάδα που αναφέρεται στην αναφορά. Για τους μαθητές, τα στοιχεία που ανακτώνται από το σύστημα πιστοποίησης χρηστών του ΠΣΔ και συγκροτούν τον προσωπικό λογαριασμό τους είναι: α) το Όνομα, β) το Επώνυμο, γ) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν στο ΠΣΔ, δ) το Όνομα και το Επώνυμο του γονέα ή εκείνου που έχει την επιμέλεια μαθητών, ε) η σχολική μονάδα που φοιτούν και στ) η τάξη, στην οποία φοιτούν. Τα στοιχεία δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί ο μαθητής, ενώ είναι διαθέσιμα στη σχολική μονάδα που αναφέρεται στην αναφορά, καθώς και στην αρμόδια τετραμελή ομάδα δράσης.

4. Κατόπιν ο χρήστης, εφόσον έχει εισέλθει με την ιδιότητα του γονέα ή εκείνου που έχει την επιμέλεια ανήλικου μαθητή καταχωρίζει υποχρεωτικά τα στοιχεία που τον προσδιορίζουν, τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του, το ονοματεπώνυμο του μαθητή, την ημερομηνία γέννησης, το σχολείο, και την τάξη, και προαιρετικά τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)/Αριθμό Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (ΔΙΚΑ) του. Εν συνεχεία, γίνεται η αντιπαραβολή των στοιχείων αυτών, πλην του ΑΜΚΑ/ΔΙΚΑ με τα αντίστοιχα που παρέχονται από διαδικτυακή υπηρεσία διαλειτουργικότητας (webservice) της πλατφόρμας με τη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος της παρ. 1 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). Σε περίπτωση επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων, ο γονέας ή εκείνος που έχει την επιμέλεια συμπληρώνει τα πεδία που εξειδικεύουν το περιστατικό και υποβάλλει την αναφορά.

Εφόσον έχει εισέλθει με την ιδιότητα του μαθητή, συμπληρώνει προαιρετικά και κατά δήλωσή του και με δική του ευθύνη τον ΑΜΚΑ/ΔΙΚΑ του, τα πεδία που εξειδικεύουν το περιστατικό και υποβάλει την αναφορά.

5. Για την υποβολή της αναφοράς εμφανίζεται στον χρήστη μήνυμα, με το οποίο ζητείται η επιβεβαίωση της υποβολής της. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, η αναφορά υποβάλλεται στην πλατφόρμα, ενώ σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, κανένα δεδομένο δεν καταχωρίζεται και ο χρήστης επιστρέφει στην αρχική σελίδα του λογαριασμού του.

6. Κατά την επιτυχή υποβολή της αναφοράς, η πλατφόρμα παράγει έναν Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (Μ.Α.Υ.). Ο M.A.Y. εμφανίζεται στην οθόνη του υποβάλλοντος και ταυτόχρονα αποστέλλεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εκείνος δηλώσει, εφόσον είναι γονέας ή έχει την επιμέλεια ή εφόσον είναι μαθητής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που διαθέτει στο ΠΣΔ. Ο υποβάλλων την αναφορά μπορεί να την αποθηκεύσει σε δικό του πληροφοριακό σύστημα σε αρχείο μορφότυπου «pdf».

7. Τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα δεδομένα της αναφοράς είναι: α) οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον/την υποβάλλοντα/ουσα στο ειδικό ερωτηματολόγιο, β) οι απαντήσεις που καταχωρίζει η σχολική μονάδα στον χειρισμό αναφοράς, γ) ο Μ.Α.Υ. της αναφοράς, δ) ο Μ.Α.Υ. προηγούμενης αναφοράς, εφόσον καταχωρηθεί από τον/τη χρήστη, ε) ο αριθμός μητρώου της μονάδας, όπου συνέβη το περιστατικό, στ) η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η αναφορά, ζ) τα αρχεία που έχουν επισυναφθεί, καθώς και η) οι ενέργειες που έχουν λάβει χώρα από την σχολική μονάδα.

8. Τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα στοιχεία και δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε τρίτους, εκτός από τους αποδέκτες που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 5029/2023 (Α’ 55) και κατωτέρω στα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος και τηρούνται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη.

Άρθρο 4 – Καταχωρίσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα και στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας

1. Κάθε αναφορά που υποβάλλεται καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας και αποστέλλεται, μέσω αυτής, στους υπευθύνους αποδέκτες αναφορών της σχολικής μονάδας, προκειμένου να διερευνηθούν τα περιστατικά που περιγράφονται στην αναφορά και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. Επίσης, αποστέλλεται άμεσα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους υπευθύνους αποδέκτες αναφορών της σχολικής μονάδας και στην επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας καθώς και σε όλα τα μέλη της τετραμελούς ομάδας δράσης.

2. Παράλληλα, η αναφορά κοινοποιείται αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας, στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης και στα υπόλοιπα μέλη της τετραμελούς ομάδας δράσης της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 5029/2023 (Α’ 55), για την ενημέρωσή τους και για την παρακολούθηση της αντιμετώπισης των αναφορών εκ μέρους των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους.

3. Η αναφορά καταχωρίζεται και στον προσωπικό λογαριασμό του υποβάλλοντα.

Άρθρο 5 – Διαχειριστικό περιβάλλον για τον ορισμό των υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών κάθε σχολείου και των μελών των τετραμελών ομάδων Δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

1. Ο Διευθυντής – Προϊστάμενος σχολείου συνδέεται στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον https://stop-bullying.gov.gr/admin/ μέσω του επίσημου λογαριασμού της σχολικής μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) και δηλώνει τους υπεύθυνους αποδέκτες αναφορών της σχολικής μονάδας κάνοντας χρήση: α) του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) τους, εάν είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, β) του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, εάν είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην ιδιωτική εκπαίδευση.

2. Ο Περιφερειακός Διευθυντής συνδέεται στο παραπάνω διαχειριστικό περιβάλλον μέσω του επίσημου λογαριασμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο ΠΣΔ και δηλώνει τα μέλη της τετραμελούς ομάδας δράσης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητάς του, κάνοντας χρήση: α) του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) τους, εάν είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), β) του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, εάν είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Άρθρο 6 – Διαχειριστικό Περιβάλλον Υπεύθυνων Χειρισμού Αναφορών στη Σχολική Μονάδα

1. Οι υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών σε επίπεδο σχολικής μονάδας τις διαχειρίζονται, κατά προτεραιότητα, ανάλογα με τη σοβαρότητα των περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, αξιολογώντας τον αντικοινωνικό και παραβατικό χαρακτήρα τους και ακολουθούν τα πρωτόκολλα αξιολόγησης που αναπτύσσει η Επιστημονική Επιτροπή της υπό στοιχεία 123399/Δ4/30.10.2023 (Β’ 6311) υπουργικής απόφασης. Η κάθε σχολική μονάδα αλληλοεπιδρά με το ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον, https://stop-bullying.gov.gr/investigate μέσω των λογαριασμών των υπεύθυνων χειρισμού αναφορών της σχολικής μονάδας. Οι τελευταίοι μπορούν να αναζητήσουν και να ταξινομήσουν υποβληθείσες αναφορές και ακολούθως, να προβάλουν τα στοιχεία τους, καθώς και να καταχωρίσουν τις ενέργειες της σχολικής μονάδας ως προς τον χειρισμό τους. Παράλληλα, υφίσταται η δυνατότητα να ζητηθούν εκτός της πλατφόρμας του άρθρου 1 της παρούσας από τον υποβάλλοντα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως, μεταξύ άλλων έγγραφα, που μπορούν να περιλαμβάνουν ή να αποτελούνται και από εικόνες.

2. Για τον χειρισμό μίας αναφοράς, οι υπεύθυνοι/ες αποδέκτες αναφορών της σχολικής μονάδας καλούνται να εξακριβώσουν αρχικά αν η αναφορά που έχει υποβληθεί και έχει έρθει σε γνώση της σχολικής μονάδας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 5029/2023 (Α’ 55). Αν το περιστατικό που περιγράφεται στην αναφορά δεν συνιστά ενδοσχολική βία και εκφοβισμό, τότε οι υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών επιλέγουν το πεδίο, που τιτλοφορείται «εκτός αρμοδιότητας πλατφόρμας», αιτιολογώντας επαρκώς την επιλογή αυτή και η υποβληθείσα αναφορά δεν εξετάζεται. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί ότι το περιεχόμενο της αναφοράς εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 του ως άνω νόμου, επιλέγεται το πεδίο που τιτλοφορείται «εντός αρμοδιότητας πλατφόρμας».
Κατόπιν, ελέγχεται η βασιμότητα ή μη της αναφοράς και οι υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών επιλέγουν το πεδίο που τιτλοφορείται «Αβάσιμη» αν η αναφορά αξιολογηθεί ως ανυποστήρικτη ή ακατάληπτη ή αναπόδεικτη αιτιολογώντας την επιλογή αυτή και η αναφορά δεν εξετάζεται περαιτέρω. Αντίθετα, εφόσον κριθεί ότι η υπό εξέταση αναφορά είναι βάσιμη, τότε επιλέγουν το πεδίο που τιτλοφορείται «Βάσιμη» και ύστερα καταγράφουν διαδοχικά στην ψηφιακή πλατφόρμα όλες τις μεμονωμένες ενέργειες, στις οποίες προβαίνει η σχολική μονάδα για τη διερεύνησή της, δηλαδή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σταδιακά για την εξέταση του περιεχομένου της αναφοράς και τον τρόπο διαχείρισης, ενώ τέλος καταγράφεται και η παιδαγωγική αντιμετώπιση που έτυχαν τόσο ο μαθητής που δέχθηκε τη βία/τον εκφοβισμό όσο και εκείνος που την/τον άσκησε.

3. Αν η αναφορά είναι βάσιμη, τότε οι υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών καταχωρίζουν τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση των περιστατικών εκ μέρους της σχολικής μονάδας, τις ενέργειες/μέτρα που έλαβε και την αποτίμηση αυτών. Στη συνέχεια, επιλέγουν το πεδίο που τιτλοφορείται «Καταχώριση», ώστε οι παραπάνω ενέργειες να αποθηκευτούν στην αναφορά.

4. Προαιρετικά, οι αποδέκτες – υπεύθυνοι υποδοχείς αναφορών της σχολικής μονάδας μπορούν:

α) Να δημιουργήσουν αρχεία (pdf) με τα στοιχεία της αναφοράς, δηλαδή τα στοιχεία που καταχώρησαν στο ειδικό ερωτηματολόγιο.
β) Να περιγράψουν σε πεδίο σχολιασμού ελεύθερου κειμένου τις ενέργειες του σχολείου για το περιστατικό.
γ) Να επισυνάψουν αρχεία (pdf), τα οποία δεν κοινοποιούνται στον υποβάλλοντα την αναφορά.
δ) Να επισυνάψουν αρχεία (pdf), τα οποία κοινοποιούνται στον υποβάλλοντα την αναφορά και
ε) Να ανακτήσουν τοπικά στον υπολογιστή τους αρχεία (pdf), που έχει επισυνάψει ο υποβάλλων την αναφορά.

5. Εφόσον οι αποδέκτες – υπεύθυνοι αποδοχής έχουν επισυνάψει αρχεία της περ. δ) της παρ. 4 του παρόντος τότε αποστέλλεται αυτόματα από την πλατφόρμα σχετικό ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υποβάλλοντα, εφόσον έχει καταχωρίσει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς επίσης και στα μέλη της τετραμελούς ομάδας δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Επιλέγεται το πεδίο που τιτλοφορείται «Κλείσιμο αναφοράς», οπότε η αναφορά οριστικοποιείται και δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας της. Μία αναφορά, που έχει χαρακτηριστεί ως αβάσιμη και δεν έχει εξετασθεί, μπορεί, ύστερα από νέα εκτίμηση, να θεωρηθεί ως βάσιμη από το σχολείο και να τύχει διερεύνησης. Ομοίως, μια αναφορά που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 του ως άνω νόμου και έχει χαρακτηρισθεί «εκτός αρμοδιότητας πλατφόρμας» δύναται να χαρακτηρισθεί «εντός αρμοδιότητας πλατφόρμας», εφόσον υπάρξουν οψιγενή στοιχεία.

Κατά την οριστικοποίηση της αναφοράς αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υποβάλλοντα χρήστη, εφόσον έχει καταχωρίσει έγκυρη διεύθυνση, καθώς και στην τετραμελή Ομάδα Δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η σχολική μονάδα.

Όλες οι ενέργειες των υπεύθυνων αποδεκτών που λαμβάνουν χώρα κατά τον χειρισμό μίας αναφοράς χρονοσημαίνονται από την πλατφόρμα.

Άρθρο 7 – Διαχειριστικό περιβάλλον τετραμελών ομάδων Δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

1. Όταν τα μέλη της τετραμελούς ομάδας δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης οριστούν στο διαχειριστικό περιβάλλον από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης αλληλοεπιδρούν με το ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον https://stop-bullying.gov.gr/investigate μέσω των λογαριασμών τους που διαθέτουν στο ΠΣΔ.

2. Τα μέλη της τετραμελούς ομάδας δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης δύνανται να αναζητήσουν και να ταξινομήσουν αναφορές που υποβλήθηκαν στην περιοχή ευθύνης τους, να ανακτήσουν και να προβάλουν τις αναφορές αυτές, έτσι ώστε να εποπτεύουν τον χειρισμό των αναφορών σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της υποβληθείσας αναφοράς, στις ενέργειες του σχολείου, και σε τυχόν αρχεία που σχετίζονται με την αναφορά.

3. Εάν διαπιστωθεί αδυναμία, εκ μέρους των αποδεκτών αναφορών, διαχείρισης και επίλυσης των υπό διερεύνηση περιστατικών ή υπάρξει αίτημα εκ μέρους του Διευθυντή-Προϊστάμενου για συνδρομή της τετραμελούς ομάδας δράσης, το οποίο υποβάλλεται, μέσω της πλατφόρμας, και συγκεκριμένα επιλέγοντας το πεδίο που τιτλοφορείται «Αποστολή μηνύματος στον πρόεδρο της Τετραμελούς Ομάδας Δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης», τότε, αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω της αντικειμενικά αποδεικνυόμενης σοβαρής διατάραξης ή τρώσης της σχολικής και κοινωνικής ζωής ένεκα του υπό κρίση, κάθε φορά, περιστατικού, επιλαμβάνεται η παραπάνω τετραμελής ομάδα δράσης, η οποία και χειρίζεται τα περιστατικά βίας είτε κατ’ αποκλειστικότητα η ίδια είτε σε συνεργασία με τους υπευθύνους των σχολικών μονάδων είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς ή αρχές.

4. Η τετραμελής ομάδα δράσης δύναται σε σοβαρά περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού να παρέχει οδηγίες/ κατευθύνσεις προς τον Διευθυντή-Προϊστάμενο για τον τρόπο χειρισμού, αντιμετώπισης και πρόληψης των περιστατικών που αναφέρονται επιλέγοντας το πεδίο που τιτλοφορείται «Αποστολή μηνύματος στον Διευθυντή – Προϊστάμενο του σχολείου», ενώ σε εξαιρετικές, κατά την κρίση της, περιπτώσεις δύναται, επιλέγοντας το πεδίο που τιτλοφορείται «Δέσμευση αναφοράς» είτε να αναλάβει, αντί των υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα, εξ ολοκλήρου και κατ’ αποκλειστικότητα τον χειρισμό των παραπάνω περιστατικών, καταγράφοντας διαδοχικά στην ψηφιακή πλατφόρμα όλες τις μεμονωμένες ενέργειες, που έλαβαν χώρα για τη διερεύνησή της, δηλαδή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σταδιακά για την εξέταση του περιεχομένου της αναφοράς και τον τρόπο διαχείρισης, καταγράφοντας και την παιδαγωγική αντιμετώπιση που έτυχαν τόσο ο μαθητής που δέχθηκε τη βία/τον εκφοβισμό όσο και εκείνος που την/τον άσκησε, είτε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες και αφού επιλέξει το πεδίο που τιτλοφορείται «Αποδέσμευση αναφοράς» να αναθέσει τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης στους υπεύθυνους αποδέκτες αυτής.

Στην περίπτωση που η τετραμελής ομάδα δράσης αναλάβει εξ ολοκλήρου και κατ’ αποκλειστικότητα τον χειρισμό περιστατικών βίας και εκφοβισμού έχει τη δυνατότητα να ζητήσει, εκτός της πλατφόρμας του άρθρου 1 της παρούσας, από τον υποβάλλοντα συμπληρωματικά στοιχεία, όπως, μεταξύ άλλων, έγγραφα και εικόνες.

Άρθρο 8 – Ανάκτηση αναφοράς με τον Μοναδικό Αριθμό Υποβολής

1. Η πλατφόρμα του άρθρου 1 της παρούσας παρέχει στον υποβάλλοντα τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης επεξεργασίας της αναφοράς του, κάνοντας χρήση του Μοναδικού Αριθμού Υποβολής (Μ.Α.Υ.).

2. Ο χρήστης, εφόσον συνδεθεί στην πλατφόρμα μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του, μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της αναφοράς του επικαιροποιώντας το περιεχόμενο της αρχικής του αναφοράς, εφόσον αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί αναρτώντας, εφόσον το επιθυμεί- τυχόν πρόσθετο υλικό για την περαιτέρω θεμελίωση της αναφοράς του.

3. Η πλατφόρμα του άρθρου 1 της παρούσας δύναται να ενσωματώνει λειτουργικότητα απόδοσης μοναδικού κωδικού που τίθεται τόσο επί του εγγράφου στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία συγκεκριμένης κάθε φορά αναφοράς όσο και στο σύνολο όλων των συνημμένων εγγράφων ή μέρος αυτών που κάθε φορά εξάγονται και σχετίζονται με εκείνην. Τόσο η γνησιότητα όσο και η μοναδικότητα/ακεραιότητα των παραπάνω υποβληθέντων από τον χρήστη εγγράφων, τα οποία δημιουργούνται από την πλατφόρμα ως ακριβή ηλεκτρονικά αντίγραφα δύνανται να επαληθεύονται με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), κατά την έννοια των άρθρων 13 και 14 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ενώ η χρονοσήμανση και το ακριβές της εξαγωγής δύνανται να πιστοποιούνται με την ηλεκτρονική επίθεση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας κατά την έννοια των άρθρων35- 46 του Κανονισμού [ΕΕ] 910/2014 (eIDAS).

Άρθρο 9 – Κατάλογος επώνυμων αναφορών και επεξεργασία αναφοράς

1. Η αναφορά καταχωρίζεται στον προσωπικό λογαριασμό του υποβάλλοντα και είναι προσβάσιμη από τον κατάλογο αναφορών του προσωπικού λογαριασμού του/της. Ο κατάλογος αναφορών περιλαμβάνει δυνατότητα αναζήτησης αναφοράς, βάσει Μοναδικού Αριθμού Υποβολής (Μ.Α.Υ.) ή/και ημερομηνίας υποβολής αναφοράς ή/και κατάστασης αναφοράς, καθώς και προβολή των στοιχείων της.

2. Για όσο χρονικό διάστημα η αναφορά είναι υπό επεξεργασία από το σχολείο, ο υποβάλλων μπορεί να επικαιροποιήσει την αναφορά του.

3. Όλες οι ενέργειες του υποβάλλοντα την αναφορά χρονοσημαίνονται από το λογισμικό της πλατφόρμας με χρήση του πρωτοκόλλου NTP (Network Time Protocol).

4. Όταν ολοκληρωθεί από τη σχολική μονάδα η εξέταση της αναφοράς, ο υποβάλλων λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ενημερώνεται για την ολοκλήρωση χειρισμού της αναφοράς.

Άρθρο 10 – Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης που είναι καταχωρισμένες στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 207 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) ενώ Εκτελών την επεξεργασία αυτών κατά τη διάταξη του άρθρου 4 περ. 8 του Γ.Κ.Π.Δ. ορίζεται το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος». Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ), καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και συνάδουν με την ιδιότητά τους. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ του YΠΑΙΘΑ και του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σύννομη λειτουργία της πλατφόρμας και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων: Α) στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Β) στους γονείς ή πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια του ανήλικου μαθητή, Γ) σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που μνημονεύονται στην υποβαλλόμενη αναφορά, Δ) στους εκπαιδευτικούς που ορίζονται ως υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών για τη διαχείριση αυτών και τα μέλη που απαρτίζουν την κάθε ομάδα δράσης.

3. Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που θα υποβληθούν σε επεξεργασία είναι οι ακόλουθες: Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.), δ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)/Αριθμός Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (ΔΙ.Κ.Α.), εφόσον αυτός καταχωρηθεί, ε) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), στ) σχολική μονάδα και τάξη, στην οποία φοιτούν, ζ) οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο τυχόν ζητηθεί από τους υπεύθυνους αποδέκτες στο πλαίσιο διαχείρισης της αναφοράς ή περιλαμβάνεται σε τυχόν αρχεία που επισυνάπτουν στην αναφορά, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του παρόντος. Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ε) αριθμός τηλεφώνου, στ) ιδιότητα. Ως προς την κατηγορία Γ των υποκειμένων: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο περιλαμβάνεται στο ειδικό ερωτηματολόγιο καταγραφής περιστατικού ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού που παρέχεται από την πλατφόρμα ή δ) οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο τυχόν περιλαμβάνεται στις ενέργειες του σχολείου για το περιστατικό που καταγράφονται στα πεδία σχολιασμού ελεύθερου κειμένου από τους υπεύθυνους αποδέκτες αναφορών. Ως προς την κατηγορία Δ των υποκειμένων: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μόνιμων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης/Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτικούς ιδιωτικής εκπαίδευσης, δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ε) θέση/ιδιότητα και στ) σχολική μονάδα που υπηρετούν.

4. Τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα: α) τηλέφωνο γονέων – εχόντων την επιμέλεια, β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γονέων- εχόντων την επιμέλεια, καθώς και μαθητών καταχωρίζονται κάθε φορά με ευθύνη του χρήστη και δεν παρέχεται εκ του σχεδιασμού της πλατφόρμας δυνατότητα επαλήθευσής τους μέσω διαλειτουργικότητας με τρίτα πληροφοριακά συστήματα.

5. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η διαχείριση, αντιμετώπιση και πρόληψη φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού προκειμένου να λαμβάνει χώρα εντός του σχολικού περιβάλλοντος η εκπαιδευτική διαδικασία και να παρέχεται ακώλυτα και απρόσκοπτα το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το στοιχείο γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ, και τις διατάξεις των άρθρων 1-15 του ν. 5029/2023. Σε περίπτωση που υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ. Ειδικότερα, όσον αφορά στον ΑΜΚΑ του ανήλικου μαθητή, η επεξεργασία του κρίνεται και είναι απαραίτητη, προκειμένου ο τελευταίος να μπορεί να ταυτοποιηθεί, και αφού εκλείψει η μαθητική ιδιότητά του, στην υποβληθείσα αναφορά αλλά και στο σύνολο των στοιχείων και εγγράφων που σχετίζονται με αυτήν, ώστε να εκπληρώνεται το προβλεπόμενο κατά τα άρθρα 15 του Γ.Κ.Π.Δ. και 5 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) δικαίωμα πρόσβασής του τόσο στην αναφορά όσο και στο σύνολο των στοιχείων και εγγράφων που σχετίζονται με αυτήν.

6. Τα καταχωριζόμενα στην πλατφόρμα στοιχεία και δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα σε τρίτους, εκτός από τους υπεύθυνους αποδέκτες αναφορών και τα μέλη των ομάδων δράσης.

7. Τα κατά τα ανωτέρω υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει ο Γ.Κ.Π.Δ. και ο ν. 4624/2019 (Α’ 137). Προβλέπεται δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Το ΥΠΑΙΘΑ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποχρεούται να ενημερώνει τους υπεύθυνους αποδέκτες αναφορών, τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς τους γονείς και όσους έχουν την επιμέλεια ανήλικων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της διαχείρισης, αντιμετώπισης και πρόληψης φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, αναρτώντας στην πλατφόρμα σχετικό κείμενο ενημέρωσης και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

9. Το ΥΠΑΙΘΑ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ως Εκτελών την Επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των γονέων και όσων έχουν την επιμέλεια μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΡΠΒΣ46ΝΚΠΔ-3Τ3)

Share and Enjoy !
Shares