Ορισμός αναπληρωτών υποδιευθυντών και αναπληρωτή υπεύθυνου τομέα ΕΚ σε κενές και κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4102/30-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΟΑ46ΝΚΠΔ-33Α)

Ορισμός αναπληρωτών υποδιευθυντών και αναπληρωτή υπεύθυνου τομέα ΕΚ σε κενές και κενούμενες θέσεις σχολικών μονάδων

Ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

Αποφασίζουμε

Α. Τοποθετούμε στην θέση της αναπληρώτριας υποδιευθύντριας σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με θητεία που ξεκινά από 01-09-2023 και έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων υποδιευθυντών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021
(ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης-08-2024 (σχολικό έτος 2023-2024), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος/Ειδικότητα Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης
1. 217961 Κούλη Σταυρούλα Βλαδίμηρος ΠΕ03 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Β. Τοποθετούμε στη θέση της αναπληρώτριας υποδιευθύντριας σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με θητεία που ξεκινά από 01-09-2023 και για το χρονικό διάστημα απουσίας του υποδιευθυντή του οικείου σχολείου, κου Νεραντζάκη Χαράλαμπου, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης-08-2024 (σχολικό έτος 2023-2024), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος/Ειδικότητα Σχολική Μονάδα Τοποθέτησης
1. 212475 Τραϊανού Ευδοξία Αθανάσιος ΠΕ02 Γενικό Λύκειο Αμυνταίου

Γ. Τοποθετούμε στην αντίστοιχη θέση αναπληρωτή Υπεύθυνου Τομέα του Εργαστηριακού Κέντρου (ΕΚ) Αμυνταίου, τον παρακάτω εκπαιδευτικό με θητεία που ξεκινά από 01-09-2023 και έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων υπεύθυνων τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021), και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης-08-2024 (σχολικό έτος 2023-2024), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος/Ειδικότητα Υπεύθυνος Τομέα/ων
1. 206110 Παπαγιάννης Κωνσταντίνος Γεώργιος ΠΕ83 1. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
2. Υγείας – Πρόνοιας –
Ευεξίας

Για όσο διάστημα οι ανωτέρω ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με την παρούσα, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για τη θέση ευθύνης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 16 του ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015, όπως ισχύουν.

Παρακαλούνται οι ανωτέρω να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα / ΕΚ τοποθέτησης, την Παρασκευή 01-09-2023 και ο Διευθυντής της αντίστοιχης σχολικής μονάδας τοποθέτησης να αποστείλει αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Share and Enjoy !
Shares