Τροποποίηση της ΥΑ για την πρόσβαση «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες» στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (5%)

Απόφαση Φ.151/95269/Α5/10-6-2016 (ΦΕΚ 1712/Β/2016, ΑΔΑ:ΩΞΓΩ4653ΠΣ-7Ρ9) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.253/143554/Β6/12−11−2010 απόφαση «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄)», ως ακολούθως:
Α. Στο τέλος της περίπτωσης γ) του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται η φράση: «ή ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013.»
Β. Στο τέλος της περίπτωσης 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την αποστολή των δικαιολογητικών από τον υποψήφιο προς την επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα δικαιολογητικά αυτά καταστρέφονται.».
Γ. Στο τέλος της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ανωτέρω απόφασης προστίθεται το εδάφιο «Ή Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση ή Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) μετά από εξέταση ένστασης υποψηφίου από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται κάθε χρόνο κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥ.».

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο