Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ. 45043/Θ2/19-4-2023 – ΑΔΑ: 63Μ646ΜΤΛΗ-Ξ4Α

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α 136)

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων

Έχοντας υπόψη

[…]

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε τους εξής εκπαιδευτικούς των στον παρακάτω πίνακα εμφαινομένων Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη σειρά τους στον οικείο τελικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους:

Η θητεία των Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων λήγει στις 31 Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Οι τοποθετούμενοι/ες Διευθυντές/ντριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου μετά τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους 2022-2023.

Μετά την έκδοση της παρούσας οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί παραμένουν στη θέση που κατέχουν πριν από την τοποθέτησή τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης αυτής μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία ως Διευθυντές/ντριες.

Οι Διευθυντές/ντριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων.

Με την παρούσα ανακαλείται η αρ. 45035/Θ2/19-4-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΟ346ΜΤΛΗ-ΦΚΡ) απόφαση.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΛΙΑ

Share and Enjoy !
Shares