Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας στην κενούμενη θέση του Γυμνασίου Φιλώτα Με θητεία που ξεκινά από 07-10-2022


άκουσε το άρθρο

Απόφαση ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 5347/06-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΕ246ΜΤΛΗ-ΔΒ3)

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε στην κενούμενη θέση του Διευθυντή του Γυμνασίου Φιλώτα, ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια με δικαίωμα λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης, την κ. Γραφάκου Μαριάννα του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07, με ΑΜ 227685, με θητεία που ξεκινά από 07-10-2022 και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) και σε κάθε περίπτωση έως και την 31η-08-2023 (σχολικό έτος 2022-2023).

Για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά της, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για τη θέση ευθύνης της (παρ. 2 του άρθ. 16 του ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

Παρακαλείται η νέα Διευθύντρια να υποβάλει στη ΔΔΕ Φλώρινας αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη νέα της θέση.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

 

Share and Enjoy !
Shares