Το πρόγραμμα των προφορικών συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών ΔΕ της Δυτικής Μακεδονίας Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Έγγραφο 196/12-1-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας, καλεί τους υποψηφίους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε προφορική συνέντευξη, ενώπιον των μελών του, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη – Μακρυγιάννη 5 – 2ος όροφος), στην προκαθορισμένη ώρα που αναγράφεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου στον παρακάτω πίνακα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 της αριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/07-12-2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2656/Β/09-12-2015) υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι’ αυτούς ημερομηνία, υποβάλλουν προς το Συμβούλιο Επιλογής, αίτημα αλλαγής ημερομηνίας, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Το συμβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση δύναται να ορίσει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσέρχονται στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης της συνέντευξης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΩΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
1. ΒΟΝΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 08.30
2. ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 09.00
3. ΔΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ04.04 09.30
4. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ09 10.00
5. ΚΑΠΑΡΟΣ – ΤΣΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ01 10.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (11.00 – 11.30)
6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ19 11.30
7. ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 12.00
8. ΤΕΓΟΥ – ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΕ02 12.30
9. ΤΖΙΩΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ17.06 13.00
10. ΤΖΩΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.05 13.30

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των υποψήφιων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητάς τους.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο