Τήρηση ωραρίου διοικητικών υπαλλήλων τοποθετημένων σε σχολικές μονάδες Δεν μπορούν να απουσιάζουν από την εργασία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 184140/Γ1/2-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) έχει καθιερωθεί σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α).

Επιπροσθέτως, με τις αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-08-2011 (ΑΔΑ 4ΑΜ7Χ-ΥΕΔ) και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03-11-2011 (ΑΔΑ 45ΒΖΧ-Ρ2Λ) εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις προς όλους τους υπόχρεους φορείς για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 3979/2011. Επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας είχε εκδώσει την αρ. 53339/Η/17-09-2013 εγκύκλιο με την οποία καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγχουν την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού τους (Γραμματείς και Επιστάτες), κυρίως μέσω της τήρησης παρουσιολογίου.

Τα άρθρα 48 και 49 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄) ορίζουν το καθεστώς των κανονικών αδειών που δικαιούται ο δημόσιος υπάλληλος. Πέρα αυτών των αδειών ή λοιπών αδειών ειδικού χαρακτήρα (αναρρωτικές, εκπαιδευτικές κτλ.) κάθε άλλη μη δικαιολογημένη απουσία από τον χώρο εργασίας και η μη τήρηση του καθιερωμένου ωραρίου εργασίας λογίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο επισύρει τις ανάλογες πειθαρχικές ποινές.

Ειδικότερα για όσους διοικητικούς υπαλλήλους υπηρετούν είτε ως αποσπασμένοι, είτε ως τοποθετημένοι σε σχολικές μονάδες, από καμία ειδικότερη ρύθμιση δεν προβλέπεται πως μπορούν να απουσιάζουν από την εργασία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας (3528/2007), ο οποίος άλλωστε ρυθμίζει την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Κάτι τέτοιο εξάλλου θα προκαλούσε μια εμφανώς άδικη κατάσταση για τους υπόλοιπους υπαλλήλους στις κατά τόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίοι τηρούν στο ακέραιο το ωράριό τους και όποτε δεν το τηρούν υπόκεινται στις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου.

Σας υπενθυμίζουμε πως η τοποθέτηση ενός υπαλλήλου σε μια σχολική μονάδα, γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν γνωμοδότησης του ΠΥΣΔΙΠ κρίνοντας τόσο τις ανάγκες του υπαλλήλου όσο και τις υπηρεσιακές ανάγκες της σχολικής μονάδας. Πέρα από το προαπαιτούμενο των 200 μαθητών -όπως προκύπτει από το άρθρο 19 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α΄)- για την τοποθέτηση διοικητικού υπαλλήλου, υπολογίζεται ορθολογικά η ανάγκη της σχολικής μονάδας, βάσει πραγματικών δεδομένων για το κατά πόσο είναι αναγκαία η ύπαρξη διοικητικού προσωπικού σε αυτή.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23Α΄) η διδακτική και εξεταστική διαδικασία δεν διενεργείται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και το Πάσχα. Ειδικά δε στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ρητά ότι κατά τις θερινές διακοπές το γραφείο έκαστου Γυμνασίου και Λυκείου δέχεται το κοινό μία ημέρα την εβδομάδα και με έναν τουλάχιστον καθηγητή να εκτελεί τα καθήκοντα του Διευθυντή.

Τα ανωτέρω προβλεπόμενα ουδόλως απαλλάσσουν τους διοικητικούς υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι σε σχολικές μονάδες από το να μην τηρούν το καθιερωμένο ωράριο εργασίας και να απουσιάζουν αδικαιολογήτως από τον χώρο εργασίας τους.

Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι των υπαλλήλων αυτών παρακαλούνται ύστερα από τον απαραίτητο έλεγχο, να εκκινούν τις αναγκαίες πειθαρχικές διαδικασίες. Εάν διαπιστωθούν τα παραπάνω για οποιοδήποτε λόγο, υπενθυμίζεται ότι για το χρονικό διάστημα που η παρουσία γραμματέα στη σχολική μονάδα δεν εξυπηρετεί υπηρεσιακές ανάγκες, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δύναται να διαθέσει τον υπάλληλο στην εγγύτερη σε αυτόν Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εφόσον είναι υποστελεχωμένη και διαπιστώνονται υπηρεσιακές ανάγκες.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-12-2016

Διευκρινίσεις επί του αρ. πρωτ. 184140/Γ1/02-11-2016 εγγράφου της Υπηρεσίας (Έγγραφο 221196/Γ1/23-12-2016)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με τίτλο «Τήρηση ωραρίου διοικητικών υπαλλήλων τοποθετημένων σε σχολικές μονάδες», υπενθυμίζεται πως οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες δύναται να διατεθούν – μετακινηθούν για ένα διάστημα στην εγγύτερη Διεύθυνση Εκπαίδευσης εάν και εφόσον έχουν διαπιστωθεί οι εξής προϋποθέσεις: α) η εν λόγω Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι υποστελεχωμένη, β) ο υπάλληλος για το εν λόγω διάστημα δεν εξυπηρετεί υπηρεσιακές ανάγκες στη σχολική μονάδα, κατόπιν βεβαιώσεως της σχολικής μονάδας γ) για αντικειμενικούς λόγους ο υπάλληλος δεν δύναται να τηρήσει το προβλεπόμενο ωράριό (π.χ. να παραμείνει κλειστή η σχολική μονάδα κατά τη διάρκεια των εορταστικών διακοπών) και δύναται να βρεθεί έκθετος σε σχετικό έλεγχο. Σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί τα ανωτέρω και πάντα μέσα στη διακριτική ευχέρεια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος συνυπολογίζει τις συνθήκες, τότε δύναται να μετακινήσει για σαφές προσδιορισμένο διάστημα τον υπάλληλο που υπηρετεί σε σχολική μονάδα στην εγγύτερη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η διαλαμβανόμενη μετακίνηση – διάθεση οφείλει να διενεργείται μέσα στο πλαίσιο των όσων προβλέπουν οι παράγραφοι 1 & 3 του άρθρου 66 του νόμου 3528/07 (ΦΕΚ 26Α), όπου και προβλέπεται πως: «1. Μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της» και: «3.Για μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός εάν αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση του. Στις λοιπές περιπτώσεις το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου».

Share and Enjoy !
Shares