Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση νέας ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Εγκύκλιος 53833/4-10-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών Στις 26-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) … ➜ περισσότερα

Νέες ρυθμίσεις για την μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες Μέσω του mySchool οι Περιφέρειες θα αντλούν στοιχεία για τους δικαιούχους μαθητές

Κοινή απόφαση 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-9-2018, ΑΔΑ: 6ΛΩΑ465ΧΘ7-Ρ37) των Υπουργείων Εσωτερικών, … ➜ περισσότερα

Μεταφορά μαθητών εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής Την απόφαση εκδίδει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Απόφαση 95030/ΓΔ4/7-6-2017 (ΦΕΚ 2073/Β/15-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας 1. Αποκλειστικά για … ➜ περισσότερα

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 108/Α/10-9-2015) Ρυθμίζονται επείγοντα θέματα σχετικά με … ➜ περισσότερα

Μεταφορά Μαθητών εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής

Απόφαση 149092/Γ2/18-9-2014 (ΦΕΚ 2545/Β/24-9-2014, ΑΔΑ:ΩΚ489-ΒΦΖ) του Υπουργείου Παιδείας 1. Αποκλειστικά … ➜ περισσότερα

Ο προγραμματισμός της μεταφοράς των μαθητών για το 2014-2015

Έγγγραφο 4155/25-6-2014 της ΔΔΕ Φλώρινας Προκειμένου να καταστεί δυνατή η … ➜ περισσότερα