Μεταφορά μαθητών εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής Την απόφαση εκδίδει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 95030/ΓΔ4/7-6-2017 (ΦΕΚ 2073/Β/15-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας

1. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς και οικονομικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής, η μεταφορά καθορίζεται με απόφαση:
α) του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητή /μαθητών από διαφορετικές όμορες Περιφερειακές και Δημοτικές ενότητες, εντός της ίδιας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας του/των μαθητή/ών μέχρι το σχολείο υποδοχής, καθώς και άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μεταφορά εντός της περιφερειακής ή δημοτικής ενότητας,
β) του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εποπτεύει το σχολείο υποδοχής, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητή/ών μεταξύ δύο διαφορετικών όμορων Περιφερειών λαμβάνοντας υπόψη:
1) τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας του/των μαθητή/ών μέχρι το σχολείο υποδοχής,
2) άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μεταφορά εντός της Περιφέρειας και
3) τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας του /των μαθητή/μαθητών, εντός δέκα ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

2. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται αίτημα του Διευθυντή του σχολείου υποδοχής προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μέσω του αρμοδίου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

3. Το κόστος μεταφοράς των μαθητών, καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναλαμβάνει η Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία έχει την έδρα του το σχολείο υποδοχής των μαθητών.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Με τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η αριθμ. 149092/Γ2/18-09-2014 (Β΄ 2545) υπουργική απόφαση.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares