Διευκρινίσεις σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) Μπορεί να κατατίθεται και ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύει ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 110546/Δ5/03 Οκτωβρίου 2023 ΣΧΕΤ: 1. Αριθ. Φ.6/304/75662/Γ1/21/5/2014 … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Εγκύκλιος Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015 (ΑΔΑ:6428465ΦΥΟ-ΦΩ3) του Υπουργείου Υγείας «Παροχή οδηγιών, … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Εγκύκλιος Υ1/Γ.Π./οικ.46580/27-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙ6Θ-9ΞΤ) του Υπουργείου Υγείας «Παροχή οδηγιών, πληροφοριών … ➜ περισσότερα