Διευκρινίσεις σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Εγκύκλιος Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015 (ΑΔΑ:6428465ΦΥΟ-ΦΩ3) του Υπουργείου Υγείας

«Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της αρ Φ.6/304/75662/Γ1/21-5-2014, (ΦΕΚ 1296/Β/2014 ) ΚΥΑ με τίτλο “Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)”»

Οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης καθώς και Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 (παρ. 2α εδ. αα, γγγ, εε,) και του άρθρου 19 ( παρ. 2δ εδ. αα, ηη) αντίστοιχα, του Π.Δ. 106 (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», έχουν αρμοδιότητες σχετικά με την παρακολούθηση της υγείας του γενικού πληθυσμού, την προαγωγή της υγείας μητέρας και παιδιού, την ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων που σχετίζονται με την φροντίδα της οικογένειας, της μητρότητας και του παιδιού, της αγωγής υγείας και πρόληψης, καθώς και της διαμόρφωσης κανόνων υγιεινής για το προσχολικό και σχολικό περιβάλλον.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ πρωτ. Υ1/Γ.Π./οικ.46580/27-5-2014 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΒΙΙ6Θ-9ΞΤ), οι συναρμόδιες Δ/νσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, ενημερώνουν για θέματα του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), σε επίπεδο εφαρμογής του από τις Μονάδες Υγείας ΕΣΥ – ΠΕΔΥ και αρμόδιους ιατρούς , ενόψει έναρξης εγγραφών για το νέο σχολικό έτος 2015-2016, τα ακόλουθα:

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο