Τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εντάσσονται στην Ομάδα Γ’ μαθημάτων που διδάσκονται στα Γυμνάσια των ΕΝΕΕΓΥ-Λ και στα Ειδικά Γυμνάσια

Έγγραφο 6022/Δ3/18-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Στο ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4876/2021 με θέμα: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Επίσης η με αρ. πρωτ. 170975/Δ2/29-12-2021 εγκύκλιος με θέμα: «Γνωστοποίηση Νόμου» και συγκεκριμένα (το εδάφιο)

«Το άρθρο 122 του Κεφαλαίου Ι΄ του Μέρους Β΄ του ανωτέρω νόμου αφορά στην ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου»

έχει εφαρμογή και στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και στα Γυμνάσια ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο