Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δια ζώσης στη Γραμματεία της ΔΔΕ από 18/8/2023 έως και 22/8/2023 ώρα 13:00


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 3863/17-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΒΦΩ46ΝΚΠΔ-87Κ)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας καλεί τους εκπαιδευτικούς που διορίσθηκαν με τις αποφάσεις 88054/Ε1/03-08-2023 (ΦΕΚ 2065/Γ/16-08-2023) και 88601/Ε1/04-08-2023 (ΦΕΚ 2066/Γ/16-08-2023) του Υπ. Παιδείας στην περιοχή Φλώρινας (Δ.Ε.), να υποβάλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Οι αιτήσεις τοποθέτησης ή/και συμπλήρωσης ωραρίου των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται διά ζώσης στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, από την Παρασκευή 18-08-2023 μέχρι και την Τρίτη 22-08-2023 και έως τις 13:00μ.μ., κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει μαζί με την αίτηση προτίμησης σχολικών μονάδων να συνυποβάλουν και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που επιθυμούν να συνεκτιμηθούν στη διαδικασία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εντοπιότητας, βεβαίωση εργασίας συζύγου για συνυπηρέτηση, κ.τ.λ.).

Για πληροφορίες σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στα 2385350546, 2385054546, 2385054574. Για την ενημέρωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας

Συνημμένα:

  1. Υπόδειγμα αίτησης για τοποθέτηση – συμπλήρωση ωραρίου (ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ)
  2. Πίνακας ενδεικτικών κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα γενικής παιδείας, της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (σε Ώρες)
  3. Πίνακας ενδεικτικών κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα ειδικής αγωγής, της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (σε Ώρες)
  4. Κατάλογος σχολικών μονάδων ΔΔΕ Φλώρινας
Share and Enjoy !
Shares