Εκπαιδευτικοί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή αποσπασμένοι στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας: Υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης ή/και συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 18/8/2023 έως και 22/8/2023 ώρα 13:00 αποκλειστικά ηλεκτρονικώς με e-mail


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 3862/17-08-2023 (ΑΔΑ: ΡΞ3Θ46ΝΚΠΔ-ΠΛΟ)

Υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης κάλυψης λειτουργικών αναγκών, ή/και συμπλήρωσης του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας από προηγούμενα έτη, ή/και των εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ.

Καλούνται να καταθέσουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων προσωρινής τοποθέτησης κάλυψης λειτουργικών αναγκών, ή/και συμπλήρωσης του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, για το διδακτικό έτος 2023-2024:

1. Οι οργανικά ανήκοντες στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής, οι οποίοι κατόπιν της διαδικασίας των οργανικών τοποθετήσεων σε σχολικές μονάδες δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε κάποια σχολική μονάδα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, οπότε και εξακολουθούν να παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

2. Οι εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, από την Παρασκευή 18-08-2023 μέχρι και την Τρίτη 22-08-2023 και ώρα 13:00μ.μ., αποκλειστικά ηλεκτρονικώς με e-mail στο: mail@dide.flo.sch.gr

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι σαρωμένα και να αποστέλλονται στο ίδιο e-mail μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση.

Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε μαζί με τα συνοδευτικά της έγγραφα. Για πληροφορίες σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385350546 ή 2385054546. Για τεχνικά ζητήματα μπορείτε να απευθύνεστε στο 2385054570. Υποβληθείσες αιτήσεις μετά το πέρας της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες. Ελλείψει κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών καμία σχετική ειδοποίηση δε θα γίνει. Για την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού, η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας.

Συνημμένα:

  1. Υπόδειγμα αίτησης για τοποθέτηση – συμπλήρωση ωραρίου (ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ)
  2. Υπόδειγμα αίτησης για τοποθέτηση – συμπλήρωση ωραρίου (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ)
  3. Πίνακας ενδεικτικών κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα γενικής παιδείας, της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (σε Ώρες)
  4. Πίνακας ενδεικτικών κενών και πλεονασμάτων ανά ειδικότητα/κλάδο και ανά σχολική μονάδα ειδικής αγωγής, της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας (σε Ώρες)
  5. Κατάλογος σχολικών μονάδων.
Share and Enjoy !
Shares