Πρόσκληση του ΙΕΠ για υποβολή δηλώσεων συμμετοχής σε επιμορφωτικές ημερίδες που αφορούν στη Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 3 και τη Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00

Έγγραφο 136434/Ε3/26-10-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ διαβιβάζει στην εκπαιδευτική κοινότητα την με αρ. πρωτ. 17578/18-10-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΨΗΟΞΛΔ-ΩΥΔ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε δυο (2) εξ’ αποστάσεως ημερίδες επιμόρφωσης/ ενημέρωσης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης 6 «Δημοσιότητα-Προβολή της Πράξης» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5001313 και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, μέλη Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών με αναπηρία, ενώ δύναται επίσης να συμμετάσχουν και φοιτητές, γονείς, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας και των Περιφερειών Εκπαίδευσης, της ΕΣΑμεΑ των κατά τόπους σωματείων και φορέων εκπροσώπησης ΑμεΑ, των περιφερειακών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τομείς ΕΑΕ καθώς και των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας Πρόσκλησης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α) Το αντικείμενο της επιμόρφωσης αφορά στην εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην προώθηση ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο καθώς και της διεπιστημονικής συνεργασίας και της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.

Β) Η σύγχρονη εξ αποστάσεως ενημέρωση/επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια έως δώδεκα (12) ώρες, οι οποίες κατανέμονται εξίσου στις 2 ημερίδες και θα διεξαχθούν ως εξής:
α) 1η Ημερίδα: Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021
β) 2η Ημερίδα: Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021
Οι ημερίδες θα υλοποιηθούν μετά τη λήξη λειτουργίας/ωραρίου της σχολικής μονάδας.
Η ενημέρωση/επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από μέλη της ομάδας έργου και από τους ειδικούς επιστήμονες/ εμπειρογνώμονες ειδικών προσόντων και δημιουργούς του εκπαιδευτικού υλικού.

Γ) Η ενημέρωση/επιμόρφωση θα είναι σύγχρονη εξ αποστάσεως. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στην παρακολούθηση των ημερίδων μέσω ενεργοποίησης συνδέσμου που θα διατεθεί με σχετική ανακοίνωση από το ΙΕΠ.
Μετά την ολοκλήρωση των ημερίδων οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Δ) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία, Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής από την Τετάρτη 03 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ορίζεται η Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.
Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.
Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο ΙΕΠ.

Ε) Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται […]

Διαβάστε περισσότερα στο έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο