Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Δημόσιων Ι.Ε.Κ.

Προσκλήσεις 212245/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:ΨΘ549-ΤΧ2) και 212250/Κ1/29-12-2014 (ΑΔΑ:7ΦΒΟ9-ΥΝ5) του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ καλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή τεσσάρων (4) θέσεων Διευθυντή στα ακόλουθα Δημόσια Ι.Ε.Κ. :

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 29 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και λήγει 16 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή.

Διαβάστε την πρόσκληση για Διευθυντές

Διαβάστε την πρόσκληση για Υποδιευθυντές

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο