Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολείων της δικαιοδοσίας τους

Απόφαση 573/208092/Ε3/19-12-2014 (ΦΕΚ 3530/Β/30-12-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε: 1) την έδρα των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι θέσεις των οποίων συστάθηκαν με τα άρθρα 6 § 1 και 10 § 1 του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α΄/7−12−1982) και με τα Π.δ. 79/2003, 28/2004, 123/2008 και 114/2009, και 2) τα σχολεία της δικαιοδοσίας τους ως εξής:

Σχολεία δικαιοδοσίας του κάθε Σχολικού Συμβούλου είναι τα λειτουργούντα στην περιφέρεια αρμοδιότητάς του.
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται κάθε όμοια προηγούμενη.

Διαβάστε την ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο