Πρόγραμμα Σπουδών στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 82440/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 940/Β/25-5-2015, ΑΔΑ:ΩΓ3Ξ465ΦΘ3-Π96) του Υπουργείου Παιδείας

Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ορίζεται ως εξής:
H Λατινική γλώσσα, καθώς και η Αρχαία Ελληνική, υπήρξε για αιώνες το εκφραστικό όργανο με το οποίο διατυπώνονταν στον γραπτό λόγο ιδέες, αρχές και αξίες διαχρονικές, που αποτελούν τα θεμέλια του σημερινής ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Η Λατινική αποτελεί τη μήτρα από την οποία προέκυψαν πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, ενώ διεθνώς χρησιμοποιούνται σήμερα στον προφορικό και στον γραπτό λόγο των επιστημόνων και των διανοούμενων όροι, έννοιες και εκφράσεις της Λατινικής γλώσσας.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares