Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινικών των Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου- Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Μέχρι και το 2022-2023 θα εφαρμοστεί στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Λύκεια

Απόφαση 141501/Δ2/04-11-2021 (ΦΕΚ 5236/Β/11-11-2021) του Υπουργείου Παιδείας Γενικός σκοπός της … ➜ περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τα Λατινικά Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2021-2022

Απόφαση 75306/Δ2/24-06-2021 (ΦΕΚ 2942/Β/05-07-2021) του Υπουργείου Παιδείας Το Πρόγραμμα Σπουδών … ➜ περισσότερα

Διδακτέα και Εξεταστέα Ύλη Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το 2021-2022

Έγγραφο 75296/Δ2/24-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Λατινικών της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021

Απόφαση 119578/Δ2/11-9-2020 (ΦΕΚ 3971/Β/17-9-2020) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο της … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης της Γ΄ τάξης Ημερήσιου ΓΕΛ 2015-2016 Ως προς τα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Απόφαση 195321/Δ2/1-12-2015 (ΦΕΚ 2671/Β/10-12-2015, ΑΔΑ:7ΝΩΖ4653ΠΣ-Γ77) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε την … ➜ περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών στα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου

Απόφαση 82440/Δ2/22-5-2015 (ΦΕΚ 940/Β/25-5-2015, ΑΔΑ:ΩΓ3Ξ465ΦΘ3-Π96) του Υπουργείου Παιδείας Το Πρόγραμμα … ➜ περισσότερα