Ορισμός αναπληρώτριας Διευθύντριας σε κενή θέση του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4100/30-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΨΠ46ΝΚΠΔ-ΡΣ1)

Ορισμός αναπληρώτριας Διευθύντριας σε κενή θέση του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας

Ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε στην κενή θέση της Διευθύντριας του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Φλώρινας, ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια, την κ. Περιβολάρη Κυριακή του Αθανασίου, κλάδου ΠΕ30, με ΑΜ 702869, μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με οργανική θέση στο οικείο σχολείο και βαθμό (Α’), με θητεία που ξεκινά από 01-09-2023 και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών εκτός αν προηγηθεί η τοποθέτηση του νέου Διευθυντή βάσει της επαναπροκήρυξης του σχετικού 12.

Για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά της, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για τη θέση ευθύνης της (παρ. 2 του άρθ. 16 του ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).

Παρακαλείται η αναπληρώτρια Διευθύντρια να υποβάλει στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη θέση που ορίστηκε.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Share and Enjoy !
Shares