Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή σε προσωρινά κενούμενη θέση του Γυμνασίου Λεχόβου


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4101, 30-08-2023 (ΑΔΑ: Ω86346ΝΚΠΔ-2Φ9)

Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή σε προσωρινά κενούμενη θέση του Γυμνασίου Λεχόβου

Ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας έχοντας υπόψη:

[…]

Αποφασίζουμε

Τοποθετούμε στην προσωρινά κενούμενη θέση του Διευθυντή του Γυμνασίου Λεχόβου, ως αναπληρωτή Διευθυντή, τον κ. Νεραντζάκη Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ01, με ΑΜ 192518, με θητεία που ξεκινά από 01-09-2023 και για το χρονικό διάστημα
απουσίας της Διευθύντριας του Γυμνασίου Λεχόβου, κας Οψιρέτη Φανής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης-08-2024 (σχολικό έτος 2023-2024).

Για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά του, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αποδοχές για τη αυτή τη θέση ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 16 του ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015, όπως ισχύουν.

Παρακαλείται ο νέος αναπληρωτής Διευθυντής να υποβάλει στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη νέα του θέση.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Τόνας Ζαχαρίας

Share and Enjoy !
Shares