Οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024 Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους


άκουσε το άρθρο

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024 (Απόφαση 31427/Ε2/27-03-2024, ΑΔΑ: Ψ7Μ546ΝΚΠΔ-94Μ)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) έτους 2024 (Απόφαση 31417/Ε2/27-03-2024, ΑΔΑ: 6Ξ2Ε46ΝΚΠΔ-ΟΚΘ)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2024 (Απόφαση 31418/Ε2/27-03-2024, ΑΔΑ: ΨΩ3Η46ΝΚΠΔ-1Σ4)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2024 (Απόφαση 31425/Ε2/27-03-2024, ΑΔΑ: Ψ67846ΝΚΠΔ-81Ι)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2024 (Απόφαση 31422/Ε2/27-03-2024, ΑΔΑ: 95ΔΞ46ΝΚΠΔ-ΗΥΒ)

Share and Enjoy !
Shares