Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 2023-2024 Οι μετατιθέμενοι από περιοχή αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 34199/Ε4/03-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΠΡ46ΝΚΠΔ-ΤΜΙ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Μεταθέτουμε τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε θέσεις με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική  Γλώσσα  (ΕΝΓ)  και  στην  Ελληνική  Γραφή  Braille  (ΕΓΒ) ύστερα  από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο ως εξής:

[…]

Β.  Μεταθέτουμε  τα  παρακάτω  μόνιμα  μέλη  του  Ειδικού  Βοηθητικού  Προσωπικού  (ΕΒΠ)  και  του  Ειδικού Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  (ΕΕΠ)  και  ύστερα  από  αίτησή  τους  και  χωρίς  δαπάνη  για  το  Δημόσιο,  σε περιοχές/δομές όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

[…]

Οι μετατιθέμενοι από περιοχή αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας στην οποία ανήκουν. Οι μετατιθέμενοι από ΚΕΔΑΣΥ ή ΣΔΕΥ αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares