Νέα Ωρολόγια Προγράμματα του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων Προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τις Γ’ και Δ’ Τάξεις του Λυκείου


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 136986/Δ3/20-8-2018 (ΦΕΚ 3791/Β/3-9-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την ψήφιση του Ν. 4559 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018), «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 26 του οποίου επαναπροσδιορίζονται οι διατάξεις που αφορούν στη δομή και λειτουργία των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων ως διακριτών σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και την απεμπλοκή του σχολείου αυτού από το Εσπερινό ΕΠΑΛ με το οποίο είχε κοινά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα και μετά την ισχύ του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018) σύμφωνα με το οποίο η φοίτηση στα ημερήσια, καθώς και στα εσπερινά ΕΠΑΛ είναι τριετής, εκδίδεται η ανωτέρω ΥΑ με την οποία θεσπίζονται νέα ωρολόγια προγράμματα για τις τέσσερις τάξεις του ΛΥΚΕΙΟΥ του ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Α’ και Β’ τάξη Λυκείου του ΕΝΕΕΓΥ-Λ, από το σχολικό έτος 2019-2020 για την Γ’ τάξη του Λυκείου του ΕΝΕΕΓΥ-Λ και από το σχολικό έτος 2020-2021 για την Δ’ τάξη του Λυκείου του ΕΝΕΕΓΥ-Λ.

«Η Γ’ και η Δ’ τάξη του Λυκείου του ΕΝΕΕΓΥ-Λ για το σχολικό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσουν με την 68755/Δ3/26-04-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1606/Β/10-5-2017 και θέμα: «Ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥ-Λ)».

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η Γ΄ Τάξη του ΦΕΚ 1606/Β/10-5-2017 θα λειτουργήσει έως και το σχολικό έτος 2018-2019 ενώ η Δ’ Τάξη αντίστοιχα θα λειτουργήσει έως και το σχολικό έτος 2019-2020.»

Διαβάστε την ΥΑ

Η ΥΑ σε ΦΕΚ και η διόρθωσή της στο ΦΕΚ 4140/Β/20-9-2018

Διαβάστε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) όπου ορίζεται το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Share and Enjoy !
Shares