Νέα διορθωτική εγκύκλιος για την εφαρμογή του μισθολογίου του Ν. 4354/2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 2/31029/ΔΕΠ/9-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Υπουργείου Οικονομικών

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 176 τ. Α΄ και λόγω αναγκαίων διορθώσεων, κρίνουμε απαραίτητη την αναθεώρηση και την εκ νέου αποστολή της ερμηνευτικής εγκυκλίου του νόμου, προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του. Με την έκδοση της παρούσας η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος (ΣΣ : 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016, ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) ανακαλείται.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Παρατηρήσεις Συντάκτη :

α) Οι διορθώσεις αφορούν κυρίως στην κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πχ αναπληρωτές εκπαιδευτικοί)

β) Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η διάταξη του ν. 4369/2016 σύμφωνα με την οποία «ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη», δεν έχει αναδρομική ισχύ και άρα ο χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη στην κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια που πραγματοποιήθηκε από 1-1-2016, σύμφωνα με το ν. 4354/2015.

γ) Για το επίδομα Απομακρυσμένων-Παραμεθόριων Περιοχών αναφέρεται ότι οι «Υπηρεσίες εκκαθάρισης των αποδοχών εξακολουθούν να καταβάλλουν στους δικαιούχους υπαλλήλους το συγκεκριμένο επίδομα και μετά την 31-3-2016. Σε κάθε περίπτωση η σχετική κ.υ.α. θα εκδοθεί μέχρι τις 31-10-2016.»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-6-2017

Τροποποίηση της ανωτέρω εγκυκλίου (2/40112/ΔΕΠ/26-5-2017, ΑΔΑ:Ω9ΙΦΗ-Ν3Μ)

Share and Enjoy !
Shares