Χρόνος διαθεσιμότητας και μισθολογική κατάταξη Διευκρινίσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 2/22954/ΔΕΠ/20-4-2016 του Υπουργείου Οικονομικών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.4354/2015, που ισχύει από 1-1-2016, ο χρόνος διαθεσιμότητας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Ά’ /27-2- 2016), που ισχύει από 27-2-2016, για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’), του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’), του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α”) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’), ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλuσηg το χρονικό διάστημα από τις 22-3-2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν.4325/2015 (11-5-2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά από πλήθος ερωτημάτων που έχουν απευθυνθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικό με την κατάταξη υπαλλήλων στα κλιμάκια του ν.4354/2015, διευκρινίζουμε τα εξής:

Κατά την πρώτη κατάταξη στα κλιμάκια του ν. 4354/2015 την 1-1-2016, το άρθρο 25 ήταν σε ισχύ, επομένως ορθώς έγινε κατάταξη χωρίς να ληφθεί υπόψη ο χρόνος της διαθεσιμότητας. Από 27-2-2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4369/2016, στις περιπτώσεις υπαλλήλων που εμπίπτουν στο άρθρο 39, θα γίνει επανακατάταξή τους σε ΜΚ από αυτή την ημερομηνία, προσθέτοντας στο συνολικό χρόνο που είχε υπολογιστεί 31-12- 2015 για την κατάταξή τους και το διάστημα που ήταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Επισημαίνεται ότι πρώτον, η ρύθμιση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή ισχύει από 27-2-2016 και δεν πραγματοποιείται αναδρομική επανακατάταξή με τις διατάξεις του ν.4024/2011 στις 31-12-2015 και δεύτερον, εξυπακούεται ότι το διάστημα από 1-1-2016 έως και 26-2-2016 δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, καθώς ισχύει η αναστολή για όλους τους υπαλλήλους έως 31-12-2017.

Τέλος, τυχόν οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 4369/2016 ισχύουν από 27-2-2016, ημερομηνία επανακατάταξης και τυχόν χορήγησης επόμενου ΜΚ, όπου προβλέπεται.

Διαβάστε την εγκύκλιο του ΓΛΚ

Το 74003/Ε2/9-5-2016 συνοδευτικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares