Μετάταξη Εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δ/θμιας Εκπ/σης και από την Πρωτ/θμια στη Δ/θμια Εκπ/ση


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 141777 /Δ2/9-9-2014 (ΦΕΚ 1318/Γ/2014, ΑΔΑ:Ω0ΣΞ9-ΥΨΡ) του Υπουργείου Παιδείας

Μετατάσσονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το βαθμό και Μ.Κ. που κατέχουν, ύστερα από αίτησή τους και τοποθετούνται στις περιοχές Νομών που αναγράφονται δίπλα στο όνομά τους, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares