Καθορισμός πλαισίου σχεδίων δράσης σε σχολικές μονάδες για την ασφαλή χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων τηλεκπαίδευσης Κρίνεται σκόπιμη η ένταξη σχετικών δράσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 6758/ΓΔ4/20-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια ιδιαιτέρως χρήσιμη μέθοδος η οποία παρέχει τη δυνατότητα μερικής αναπλήρωσης του εκπαιδευτικού/ διδακτικού έργου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της διά ζώσης εκπαίδευσης. Για την περαιτέρω ενημέρωση, εμβάθυνση και εξοικείωση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας με τη χρήση του εργαλείου της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης κρίνεται σκόπιμη η ένταξη σχετικών δράσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εν λόγω δράσεις αποσκοπούν:

  1. στην πληρέστερη εξοικείωση των μαθητών και εκπαιδευτικών/ μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με τα εργαλεία της τηλεκπαίδευσης
  2. στην περαιτέρω ενημέρωση για την ασφάλεια των, κατά περίπτωση, προσωπικών ή υπηρεσιακών επικοινωνιών και διεργασιών εκπαίδευσης από απόσταση
  3. στην παροχή βασικών πληροφοριών και οδηγιών για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο
  4. στην παροχή συμβουλών για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και την υλοποίηση των διαδικτυακών μαθημάτων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προτείνεται ένα πλαίσιο σχεδίων δράσης ως μια ανοικτή και διαρκής διαδικασία σχεδιασμού συνεκτικών διδακτικών παρεμβάσεων που θα εντάσσονται στο ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα σε μηνιαία βάση και θα υλοποιούνται είτε στο πλαίσιο άλλων γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών με διαθεματικές συνδέσεις, κατά την κρίση των εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, είτε στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής (ΤΠΕ).

[…]

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και την κυριαρχία του διαδικτύου σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας σε συνδυασμό με την αδήριτη αναγκαιότητα της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών, εισηγείται το πλαίσιο για την εκπόνηση σχεδίων δράσης που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν προκειμένου οι μαθητές να προσεγγίζουν τη γνώση μέσω σύγχρονων ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων και ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού και παράλληλα να καλλιεργούν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν ασφαλές το διαδικτυακό τους περιβάλλον και παράλληλα να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα το ΙΕΠ θα εξειδικεύσει το παρόν πλαίσιο, συμπληρώνοντάς το με μια σειρά δειγμάτων σχεδίων δράσεων σε μια προσπάθεια παροχής ενός επιπλέον υποστηρικτικού εργαλείου του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της διδακτικής αξιοποίησης της τηλεκπαίδευσης με γνώμονα πάντοτε την ισότιμη συμμετοχή του μαθητικού πληθυσμού σε αυτήν και την διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε συμμετέχοντα, είτε πρόκειται για εκπαιδευτικό είτε για μαθητή.

[…]

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares