Καταχώριση ονομαστικών στοιχείων μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.: Φ1/138596/ΓΔ4/08-11-2022

Καταχώριση ονομαστικών στοιχείων μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετ: 1. Η με αρ. πρωτ.Φ1/51195/ΓΔ4/06-05-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ..
2. Η υπ΄ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄8)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου σας ενημερώνουμε ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 172 του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’136), από το σχολικό έτος 2022-2023 η εγγραφή των αλλοδαπών μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται και με λατινικούς χαρακτήρες, στις περιπτώσεις που είναι δυσχερής η προσκόμιση επίσημα μεταφρασμένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β’2005), όπως ισχύει.

Ως εκ τούτου, στην καρτέλα ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ του πληροφοριακού συστήματος myschool, θα πρέπει να καταχωρίζονται ΜΟΝΟ ελληνικοί χαρακτήρες στα πεδία : Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατέρα, Όνομα μητέρας, και ΜΟΝΟ λατινικοί χαρακτήρες στα αντίστοιχα πεδία (Επώνυμο στα λατινικά κοκ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν/ελέγξουν, άμεσα, τα ονομαστικά στοιχεία των μαθητών/τριών στο πληροφοριακό σύστημα myschool, και να δοθεί προτεραιότητα στις καρτέλες των μαθητών/τριών της Γ ΄τάξης Λυκείου, καθώς και της Δ΄ τάξης ΕΝΕΕΓΥΛ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο