Υποβολή προτάσεων «Σχεδίων Δράσης» από τα ΕΠΑΛ για το 2022-2023 Από την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022 έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Έγγραφο Φ.ΜΝΑΕ/138456/Δ4/08-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει προς τα ΕΠΑΛ την Πρόσκληση του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “ΝΟΗΣΙΣ”» για την υποβολή «Σχεδίων Δράσης» κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ -Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ25α/220800/Δ4/20-12-2018 (Β΄ 5883) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Σχέδια δράσης στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ”, με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση των ΕΠΑΛ μέσω των σχολικών επιτροπών», ο ανωτέρω φορέας είναι δικαιούχος της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ’’», με αντικείμενο την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης και Καλών Πρακτικών που υποβάλλονται από το σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) της χώρας. Με το ίδιο άρθρο της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ έχει οριστεί ως φορέας λειτουργίας της Πράξης.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή «Σχεδίων Δράσης» θα είναι δυνατή από την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2022 έως και την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Η ιστοσελίδα των σχεδίων δράσης (https://mnae.noesis.edu.gr/) θα λειτουργεί ως μέσο ενημέρωσης και καθοδήγησης των ΕΠΑΛ για τα Σχέδια Δράσης και θα συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους. Στην ιστοσελίδα αυτή τα ΕΠΑ.Λ μπορούν να αναζητήσουν παραδείγματα, βοηθητικά κείμενα και τα βήματα για την υποβολή των σχεδίων δράσης τους.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Σύμφωνα με την πρόσκληση του “ΝΟΗΣΙΣ”:

«Χρηματοδότηση Σχεδίων Δράσης
Για κάθε ΕΠΑΛ το οποίο θα υποβάλει Σχέδιο Δράσης στο Πρόγραμμα το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2400€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το παραπάνω ποσό χρηματοδότησης αφορά μόνο το τρέχον σχολικό έτος. Κάθε ΕΠΑΛ μπορεί να υποβάλλει μόνο ένα Σχέδιο Δράσης ανά έτος.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο