Ερώτημα του ΥΠΑΙΘ προς το ΓΛΚ σχετικά με την προσμέτρηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 9874/24-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» των ΑΠ1,2,3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

…………….

Εκ των ανωτέρω αναφερόμενων κριτηρίων ένταξης και μοριοδότησης δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος που κατέχουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μοριοδοτούμενα αποτέλεσαν το κύριο και μόνο απαραίτητο προσόν πρόσληψης και ότι εξ’ αυτού αποκλειστικά του προσόντος προσλήφθηκαν ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της 2/24529/0022/24-3-2014 (ΦΕΚ 928/Β/2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γι’ αυτό η υπηρεσία μας θα υποβάλλει άμεσα γραπτό ερώτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μέχρι να δοθεί σαφής και οριστική απάντηση οι καταχωριστές των προαναφερόμενων πράξεων δεν θα πρέπει να υπολογίζουν στη μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη που προκύπτει από το διδακτορικό δίπλωμα ή το μεταπτυχιακό τίτλο που κατέχουν.

Διαβάστε το έγγραφο