Αλλαγές στον τρόπο επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων (Ν. 4275/2014)

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΕΨ2Χ-ΔΔΜ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κατόπιν της έκδοσης του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), σας ενημερώνουμε για τις κάτωθι διατάξεις που θεσπίζονται και εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας:

Με τις διατάξεις του 1ου άρθρου αντικαθίστανται τα άρθρα 157, 158, 160, 161 και 162 του Υπαλληλικού Κώδικα. Συγκεκριμένα καθορίζονται τα συλλογικά όργανα, που είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του ΥΚ, όπως ισχύουν. Ειδικότερα:

  • Συνιστάται με τις διατάξεις αυτές (εσωτερικό άρθρο 157) το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και το Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, συλλογικά όργανα, τα οποία είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του οικείου φορέα.
  • Συνιστάται το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων (εσωτερικό άρθρο 158), συμβούλια, τα οποία είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων στις οριζόντιες θέσεις ευθύνης όλων των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ΥΚ.
  • Συνιστάται το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (εσωτερικό άρθρο 160), το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, αποτελεί δηλαδή το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης, με εξαίρεση τα θέματα που αφορούν στην επιλογή αυτών και σε θέματα πειθαρχικού δικαίου. Περαιτέρω, το Συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για τη συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επιλογές προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που πραγματοποιήθηκαν από το εκάστοτε αρμόδιο όργανο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του ν. 4275/2014 διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο