Εργασιακό και διδακτικό ωράριο και υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 141076/Ε3/04-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΥΨ46ΜΤΛΗ-Ψ14) του Υπουργείου Παιδείας

Ωράριο

Α. Εργασιακό ωράριο

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 (136 Α΄) και ισχύει, που ορίζει ότι:
«8. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α’ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 (136 Α΄)
«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό την εκτέλεση εξωδιδακτικών εργασιών, εκτός του διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α’ 167).»

Β. Διδακτικό ωράριο

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Θ2, περ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) και ισχύει, που ορίζει ότι:
«13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1-9-2013 ως εξής:

 • α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.
 • β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.
 • γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.
 • δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20.
 • ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας.
 • στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.
 • ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.
 • η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.»

Επίσης, σύμφωνα με την περ. 2β της υποπαρ. Θ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) διατηρείται σε ισχύ».
Η παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) ορίζει ότι «3. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 14 παρ. 13 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ-167 Α’), ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μειώνονται για όσους έχουν ή συμπληρώνουν εικοσαετή υπηρεσία κατά μία εβδομαδιαίως από 1.9.96 και κατά μία ακόμα από 20.1.97.»
Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει η μείωση διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν ή συμπληρώνουν εικοσαετή υπηρεσία.

Επισημάνσεις

 1. Στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμπληρώνουν τον οριζόμενο χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ελλείψει ανάλογης πρόβλεψης, δικαιούνται μειωμένο ωράριο με τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας, οπότε για τις τυχόν επιπλέον ώρες διδασκαλίας παρέχεται υπερωριακή αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 2. Αναφορικά με το χρόνο υπηρεσίας για τη μείωση του διδακτικού ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει η αριθ. Φ.361.23/12/123995/Γ1/20-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙ49-Ο9) εγκύκλιος. Εξυπακούεται ότι στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι προσφερθείσες υπηρεσίες ως αναπληρωτών/ωρομισθίων κατόπιν πρόσληψης από το ΥΠΑΙΘ, όπως π.χ. σε δομές ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ. (Σημείωση Συντάκτη Διαβάστε Περισσότερα)
 3. Επισημαίνεται ότι το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο δεν μειώνεται ή συμπληρώνεται λόγω απασχόλησης των εκπαιδευτικών σε εξωδιδακτική απασχόληση (πχ γραμματειακή υποστήριξη). Μόνο στην περίπτωση που έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για την αντίστοιχη ειδικότητα, στο/α σχολείο/α που υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι δυνατή η συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου α) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός ή σε όμορο αυτού και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (235 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83 Α΄), τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (159 Α΄) και ισχύει.
 4. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 167 Α΄), διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά σε άλλα σχολεία. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου πραγματοποιείται σε μία (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες (περ. 5 παρ. 1 άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235)).
 5. Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνο/σύζυγο με αναπηρία η μείωση του ωραρίου εργασίας τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών, δεν αφορά, σε καμία περίπτωση, στις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα που απορρέει από την υπ’ αριθ. 268/2012 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες πέραν των διδακτικών, (ήτοι ως προς το εργασιακό ωράριο), που υποχρεούνται να παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο (βλ. και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5-4-2013, ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7, εγκύκλιο).
 6. Αναφορικά με το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), σημειώνουμε ότι κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 23 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111 Α΄) έχει εκδοθεί και ισχύει η υπ’ αριθ. 78054/Δ6/22-6-2020 (ΦΕΚ 2494 Β΄/23-6-2020) υπουργική απόφαση.
 7. Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως θεωρούνται ως διδακτικές για τον/την εκπαιδευτικό που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ως Υπεύθυνος/η λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. Γ3 της υπ’ αριθ. Φ.14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ 688 Β΄/28-02-2018) υπουργικής απόφασης. Επιπλέον, εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στην οποία λειτουργεί Σχολική Βιβλιοθήκη, δεν δύναται να συμπληρώνει διδακτικό ωράριο αναλαμβάνοντας διοικητικό έργο στη Σχολική βιβλιοθήκη. (βλ. Φ.17/139463/Δ1/28-8-2018 (ΑΔΑ: 7ΘΓΤ4653ΠΣ-Ρ2Κ) (ΣΣ Αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση)

Υπερωριακή διδασκαλία

Η υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται καταρχήν με την παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4823/2021 (136 Α΄) που ορίζει ότι:

«3. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών. Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται μόνο εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.»

Παράλληλα εξακολουθούν να ισχύουν, για όσα ζητήματα δεν έρχονται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες διατάξεις περί υπερωριακής διδασκαλίας, και οι διατάξεις των παρ. 16 και 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που ορίζουν ότι:

«16. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία. […]»

«18. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, επιτρέπεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Τα όργανα, ο τρόπος επιλογής και η διαδικασία για την ανάθεση διδασκαλίας στις περιπτώσεις της προηγούμενης παρ., ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι 10 οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.»

Επισημάνσεις

 1. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών.
 2. Στην περίπτωση που πρόκειται για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας έως 5 ώρες την εβδομάδα στον Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ή στην εξαιρετική περίπτωση που ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας παραλείπει να αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4823/2021 (136 Α΄), η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
 3. Επίσης, όπως ορίζει η παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι 10 οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής εβδομαδιαίας διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας (βλ. και επόμενη επισήμανση).
 4. Οι διατάξεις της παρ. 1 του μέρους Γ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (176 Α΄) σχετικά με την ωριαία αμοιβή για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζουν ότι «1. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητας του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.» Ως εκ τούτου, η ανάθεση υπερωριακή διδασκαλίας, υποχρεωτική ή προαιρετική, άνω των 5 ωρών την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών (με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄) δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, καθότι – σε αυτήν την περίπτωση – θα υπάρξει υπέρβαση των 20 ωρών μηνιαίως ήτοι του ανώτατου ορίου που προβλέπει ο εν ισχύ νόμος περί του μισθολογίου (ν. 4354/2015).
 5. Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας προϋποθέτει την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων, οπότε και απαιτείται συνεννόηση με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης/ πράξης ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας.
 6. Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου δεν δύναται να ανατεθεί υπερωριακή διδασκαλία.

Τέλος, αφού σας υπενθυμίσουμε τις κάτωθι διατάξεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 1566/1985 (167 Α΄) οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και να διδάσκουν τις προβλεπόμενες από αυτόν το νόμο ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας στο σχολείο τους ή/και σε άλλα σχολεία κλπ.

Σύμφωνα με την υποπερ. Β της περ. 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (235 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (83 Α΄) «Η ανάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

κρίνουμε σκόπιμο να σας καλέσουμε όπως,

α) ελέγχετε αρμοδίως την πλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας,
β) προβαίνετε στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να συμπληρώνεται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας,
γ) ενημερώνετε ορθώς το Π.Σ. myschool για το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας, και
δ) χορηγείτε αρμοδίως υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares