Εργασιακό και διδακτικό ωράριο και υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Εγκύκλιος 141076/Ε3/04-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΥΨ46ΜΤΛΗ-Ψ14) του Υπουργείου Παιδείας Ωράριο Α. Εργασιακό … ➜ περισσότερα

Η εγκύκλιος για την 30ωρη παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία Σε εφαρμογή των πρόσφατων ρυθμίσεων του άρθρου 245 του Ν. 4512/2018

Εγκύκλιος 14181/ΓΔ4/26-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΚΣ4653ΠΣ-063) του Υπουργείου Παιδείας Σε εφαρμογή του … ➜ περισσότερα

Δεν ισχύει για τους εκπαιδευτικούς η διάταξη για μειωμένη απασχόληση του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 Με ανάλογη μείωση αποδοχών

Παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017) … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με αναγνώριση εκπαιδευτικής υπηρεσίας για μείωση ωραρίου Για τη μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται η εκπαιδευτική υπηρεσία

Εγκύκλιος 181230/Ε2/11-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν … ➜ περισσότερα

Αριθμός τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος Φ8/169717/Δ4/23-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τα τμήματα τα οποία προσμετρώνται … ➜ περισσότερα

Υποχρεωτικό ωράριο των ωφελουμένων ανέργων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Έγγραφο 1862/7-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡ29-ΩΘΩ) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο υλοποίησης των … ➜ περισσότερα

Ωράριο Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΣΣΝ

Εγκύκλιος 5546/10-12-2013 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Διαβάστε την … ➜ περισσότερα

Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Έγγραφο 183422/Δ2/2-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από ερωτήματα Α/θμιων καθώς … ➜ περισσότερα

Διαπιστωτική πράξη της ΔΔΕ Φλώρινας για το υποχρεωτικό ωράριο των μόνιμων εκπαιδευτικών

Με την 3707/10-9-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Α9-ΖΒΧ)  διαπιστωτική πράξη που υπέγραψε ο Διευθυντής … ➜ περισσότερα