Επιλογή Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το 2021-2022 Μεταβατική νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να καλυφθεί το κενό που προέκυψε από την κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων στα ΚΕΔΑΣΥ


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 124 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021)

Επιλογή Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022

Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), οι θέσεις των υπευθύνων πληρούνται από εκπαιδευτικούς, που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του ίδιου οργάνου, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

Υποψήφιοι για τις θέσεις υπευθύνων του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του ν. 4823/2021.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν κατά σειρά:
α) οι συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης τίτλοι σπουδών,
β) η προϋπηρεσία σε συναφείς θέσεις και
γ) η εκπαιδευτική υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι του παρόντος τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικότερα στο παρόν, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του ν. 4823/2021.


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της υπό ψήφιση διάταξης:
«Η ρύθμιση είναι αναγκαία για τη μεταβατική πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, δεδομένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί η επιλογή και τοποθέτηση των υπευθύνων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).»

Share and Enjoy !
Shares