ΕΠΑΛ – «Μη παρακολουθούντες μαθητές» και υποδιευθυντές Έγγραφο που απευθύνεται στις ΠΔΕ και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ3α/38356/Δ4/7-3-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Κατόπιν ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της παρ 1. της με αριθμ. 18533/Δ4/02-02-2018 ( Β΄450 ) ΥΑ σας διευκρινίζουμε τα εξής :
Οι υφιστάμενες τοποθετήσεις Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες ΕΠΑΛ κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενδέχεται να επηρεάζονται λόγω αλλαγών στα αριθμητικά δεδομένα των τμημάτων, όπως είχαν σχηματισθεί.
Κατόπιν τούτων και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν. 1566/85 (Α ’167) παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, λόγω αρμοδιότητας.

Διαβάστε το έγγραφο

Τι αναφέρει η 18533/Δ4/02-02-2018 ( Β΄450 ) ΥΑ:
«Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑΛ κάθε Α΄ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.»

Τι αναφέρει ο νόμος 1566/1985 για το πλήθος των υποδιευθυντών (άρθρο 11, ενότητα Α, παρ. 7):
«Υποδιευθυντές των γυμνασίων, των γενικών και κλασικών λυκείων, των τεχνικών – επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών – επαγγελματικών σχολών που έχουν εννέα τμήματα και πάνω ορίζονται εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων, όπως προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους 2, 3 και 4, με βαθμό Α’. Σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και κατεύθυνσης και σε τεχνικές – επαγγελματικές σχολές που έχουν περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων, μπορεί, αν συντρέχουν ειδικοί λειτουργικοί λόγοι, να ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής και προκειμένου για ενιαία πολυκλαδικά λύκεια με περισσότερα από δεκαπέντε τμήματα τάξεων και τρίτος.»

Εξακολουθεί να ισχύει η εγκύκλιος Φ8/173856/Δ4/18-10-2016 (Ανακοινοποίηση 19-10-2016), που αναφέρει:
«
Τα τμήματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ωραρίου των Διευθυντών ΕΠΑΛ (άρθρο 14, παρ. 13α του Ν.1566/1985, Α΄ 167), όπως και για τον ορισμό των Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ (άρθρο 11, παρ. 7 του Ν.1566/1985, Α΄ 167) είναι όλα τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης, τα τμήματα Τομέων της Β’ τάξης και τα τμήματα Ειδικοτήτων της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ, τα οποία πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται από την παρ. 13α του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, δηλαδή όσα έχουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές.»

Επίσης είναι σε ισχύ η εγκύκλιος Φ8/143514/Δ4/31-8-2017 που αναφέρει ευνοϊκότερο σενάριο:
«Μετά από ερωτήματα τα οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι τα τμήματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ωραρίου των Διευθυντών ΕΠΑΛ (άρθρο 14, παρ. 13α του Ν. 1566/1985, Α΄ 167), όπως και για τον ορισμό των Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ (άρθρο 11, παρ. 7 του Ν. 1566/1985, Α΄ 167) είναι όλα τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης, τα τμήματα Τομέων της Β’ τάξης και τα τμήματα Ειδικοτήτων της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ ή τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ ή ο συνδυασμός των παραπάνω περιπτώσεων για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ χωρίς να προσμετρώνται οι μαθητές δύο (2) φορές, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται από την παρ. 13α του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, δηλαδή όσα έχουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές.»

Share and Enjoy !
Shares