Ποιοι είναι οι νέοι προϊστάμενοι των τμημάτων διοίκησης στη ΔΔΕ Φλώρινας Με βάση τον νέο οργανισμό των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Αποφάσεις 1718/8-3-2018 (ΑΔΑ:6ΞΕΣ4653ΠΣ-ΞΞΠ) και 1720/8-3-2018 (ΑΔΑ:ΩΙΡ14653ΠΣ-Ψ7Λ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

1. Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (1718/8-3-2018, ΑΔΑ:6ΞΕΣ4653ΠΣ-ΞΞΠ)

Τοποθετούμε Προϊσταμένους των Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας, ως εξής:

Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι τοποθετούνται στις νέες οργανωτικές μονάδες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μεταβατικά, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α’/27-02-2016).

2. Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (1720/8-3-2018, ΑΔΑ:ΩΙΡ14653ΠΣ-Ψ7Λ)

Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως Αναπληρωτές Προϊσταμένους Τμημάτων σε Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι την πλήρωση των θέσεων με επιλογή κατ’ εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26, Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως εξής:

Share and Enjoy !
Shares