Έλεγχος γνησιότητας τίτλων και δικαιολογητικών

Έγγραφο 204454/Γ1/16-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α’ ), του επισυναπτόμενου εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/οικ.31792/08‐12‐2014, με θέμα: «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών» (ΑΔΑ: Ω05ΓΧ‐Θ3Β) και σε συνέχεια των παρακάτω εγκυκλίων της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

α. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24‐05‐2013, με θέμα: «Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων» (ΑΔΑ: ΒΕΧ4Χ‐5ΞΕ),

β. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16‐12‐2013, με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων» (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΧ‐363),

γ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20‐03‐2014, με θέμα: Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων» (ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ‐ΠΕ4),

δ. αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161/18‐07‐2014, με θέμα: Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων» (ΑΔΑ: 7Φ95Χ‐Μ7Ρ), σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Κατόπιν των σχετικών εγγράφων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης ΥΠΑΙΘ αρ. 194896/Η/18‐12‐2013, με θέμα: Έλεγχος της νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.» και αρ. 53971/Η/08‐04‐2014, με θέμα: «Έλεγχος της νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των διοικητικών υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.», ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων διενεργείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις λύσης υπαλληλικής σχέσης μονίμου υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας από εργαζόμενο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως και μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και η αποστολή σχετικής βεβαίωσης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται.

Διαβάστε την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και το συνημμένο υπόδειγμα βεβαίωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο