Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2024-2025 Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 29.3.2024 έως και την Τετάρτη 17.4.2024


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 32538 /Θ2/29-3-2024

Όπως ήδη γνωρίζετε από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής, οι μαθητές/τριες εισάγονται στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου κατόπιν εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, βάσει του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως ισχύει.

Με την αρ. 25451/Δ6 (Β΄ 1671/14-3-2024) Υπουργική Απόφαση δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες έκτης τάξης δημοτικού ή τρίτης τάξης γυμνασίου να είναι υποψήφιοι/ες για εισαγωγή, μέσω τεστ δεξιοτήτων για την κάλυψη των θέσεων που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις 3η/29-2-2024 και 4η/7-3-2024 αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης περί αριθμού εισακτέων μαθητών/τριών στα εκκλησιαστικά σχολεία ως εξής:

Α) στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, αντίστοιχα
Β) στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού ή Προτύπου Γυμνασίου ή Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού ή Προτύπου Λυκείου, αντίστοιχα
Γ) στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού ή Προτύπου ή Πειραματικού Γυμνασίου ή Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού ή
Προτύπου ή Πειραματικού Λυκείου, αντίστοιχα

Η εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία γίνεται με κλήρωση.

Με το νέο σύστημα εισαγωγής μαθητών/τριών στα εκκλησιαστικά σχολεία διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Όσοι/ες μαθητές/τριες ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι/ες για εισαγωγή μόνο σε Εκκλησιαστικό Σχολείο ή σε Εκκλησιαστικό Σχολείο και σε Πρότυπο Σχολείο θα αξιολογηθούν μέσω τεστ δεξιοτήτων σε τρία (3) μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά και Θρησκευτικά. 

Εισαγωγή μαθητών/τριών στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, εννοιών από τα μαθηματικά και τα θρησκευτικά, τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Ειδικότερα: α) στην ελληνική γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, β) στα μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής, αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις και γ) στα θρησκευτικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην αναγνώριση βασικών στοιχείων της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής.

Η εξέταση στην ελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά πραγματοποιείται σε κοινά θέματα με τους/τις υποψήφιους/ιες για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα παραπάνω τρία (3) γνωστικά πεδία, στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας διακοσίων είκοσι πέντε (225) λεπτών.

Τα θέματα των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων της ελληνικής γλώσσας, των μαθηματικών και των θρησκευτικών τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, ιδίως κείμενα και ασκήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από τους/τις υποψηφίους/ιες για να απαντήσουν.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα στα Εξεταστικά Κέντρα Εκκλησιαστικών και Προτύπων Σχολείων (Ε.Κ.Ε.Π.Σ.). Για κάθε περιοχή που εδρεύει Εκκλησιαστικό  Σχολείο ορίζεται ένα (1) Ε.Κ.Ε.Π.Σ. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας και η κατανομή των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), καθώς και στις ιστοσελίδες των Εκκλησιαστικών Σχολείων,του Ε.Κ.Ε.Π.Σ., των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).

Εισαγωγή μαθητών/τριών στο Εκκλησιαστικό Λύκειο

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με τη δοκιμασία αυτή αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, τα μαθηματικά και τα θρησκευτικά, τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο.

Ειδικότερα: α) στο γνωστικό πεδίο της ελληνικής γλώσσας εξετάζονται οι δεξιότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, άρθρων από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολών, απλών δοκιμίων, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων β) στο γνωστικό πεδίο των μαθηματικών εξετάζονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες και γ) στα θρησκευτικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής.

Η εξέταση στην ελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά πραγματοποιείται σε κοινά θέματα με τους/τις υποψήφιους/ιες για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα παραπάνω τρία (3) γνωστικά πεδία, στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα στα Εξεταστικά Κέντρα Εκκλησιαστικών και Προτύπων Σχολείων (Ε.Κ.Ε.Π.Σ.). Για κάθε περιοχή που εδρεύει Εκκλησιαστικό Σχολείο ορίζεται ένα (1) Ε.Κ.Ε.Π.Σ. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας και η κατανομή των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), καθώς και στις ιστοσελίδες των Εκκλησιαστικών Σχολείων, του Ε.Κ.Ε.Π.Σ., των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).

Διαδικασία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής

Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω εισόδου στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.), Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Σ.Υ.Α.).

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εισαγωγή αφορά στις εξής περιπτώσεις: α) σε ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Λύκειο, β) σε ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Λύκειο και μέχρι δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή Λύκεια με σειρά προτίμησης για εισαγωγή γ) σε ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Λύκειο και μέχρι δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή Λύκεια και σε ένα (1) Πειραματικό Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων δηλώνονται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως τα εξής: α) το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος και β) η ιδιότητα/σχέση του με τον/τη μαθητή/τρια.

Επίσης δηλώνονται: α) τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας και ειδικότερα: αα) επώνυμο, αβ) όνομα, αγ) πατρώνυμο, αδ) μητρώνυμο, αε) φύλο και αστ) ημερομηνία γέννησης, β) ο έλεγχος φοίτησης του/της μαθητή/τριας και ειδικότερα: βα) ο αριθμός μητρώου μαθητή/τριας, ββ) η τάξη φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος και βγ) το σχολείο φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και ειδικότερα: γα) διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, γβ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γγ) σταθερό και κινητό τηλέφωνο, δ) η επιλογή σχολείων.

Για εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία το σχολικό έτος 2024-2025: α) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι από από την Παρασκευή 29.3.2024 έως και την Τετάρτη 17.4.2024, β) η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας στα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ορίστηκε η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και γ) η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία ορίστηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.

Επισημάνσεις

Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν στη Γ΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου δεν υπόκεινται στο τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου, παρά μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις.

Επισημαίνεται ότι στον σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/gepo-menu-m/dieythynsi-thriskeftikisekpaidefsis-kai-diathriskeftikon-sxeseon/tmima-ekklisiastikis-ekpaidefsis-kai-thriskeftikis-agogis/ekklisiastikasxoleia/eisagogi-mathiton-mathitrion-sta-ekklisiastika-sxoleia έχουν αναρτηθεί ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την εξέταση του μαθήματος των Θρησκευτικών, καθώς και τα θέματα με τις απαντήσεις τους, στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι/ες για το έτος 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό, τον χαρακτήρα, τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, τις σχολικές και διασχολικές δράσεις καλλιέργειας και προαγωγής των σκοπών της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία της χώρας, των οποίων τα στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτημα Ι.

Επίσης, επισυνάπτεται πίνακας με τον αριθμό εισακτέων ανά εκκλησιαστικό σχολείο και ανά βαθμίδα (Γυμνάσιο-Λύκειο) (Παράρτημα ΙΙ).

Τέλος, για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται η αρ. 25451/Δ6 (Β΄ 1671/14-3-2024) Υπουργική Απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα στη σχετική εγκύκλιο.

Share and Enjoy !
Shares